Fylkestinget har vedtatt at det skal utarbeides en regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse. Planen skal gjelde for tidsrommet 2013-2018. Den skal være Vest-Agder fylkeskommunes regionalpolitiske styringsdokument når det gjelder arbeidet med fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Det er nå klargjort et planprogram. Dette ble i dag behandlet i hovedutvalg for kultur og utdanning som anbefaler at fylkestinget gjør det samme i sitt kommende møte. Da vil fylkestinget også ta stilling til om planprogrammet skal legges ut til offentlig ettersyn etter plan og bygningslovens bestemmelser. Det legges opp til en høringsperioden er på åtte uker og høringsfristen settes til 16. desember 2011.

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen, opplegg for medvirkning, alternativer som vil bli berørt og behovet for utredninger. Planen vil gi en oversikt over status og utviklingstrender innenfor fysisk aktivitet i befolkningen og avklare og prioritere mål og strategier som skal gjennomføres innen idrett og friluftsliv. Den skal videre avklare fylkeskommunens handlingsrom knyttet de økonomiske virkemidlene. Den skal i tillegg legge til rette for og styrke idrett- og friluftslivsmiljøene i regionen og bidra til å skape begeistring for idrett og friluftsliv

I henhold til fremdriftsplanen skal planen være vedtatt av fylkestinget i juni 2013.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. september 2011 | Skriv ut siden