Det europeiske territorielle samarbeidet er et viktig instrument for EUs stadig viktigere og tydeligere samhørighetspolitikk. Fra EUs toppledelse oppfordres regioner og byer fra medlemsstatene og EØS-landene til å samarbeide og lære av hverandre gjennom felles programmer, prosjekter og nettverk. I inneværende periode (2007-2013) skjer ETC-samarbeidet i hovedsak gjennom tre typer programsatsinger:
Grenseoverskridende samarbeidsprogrammer
EU finansierer til sammen 52 grenseoverskridende samarbeidsprogrammer langs sine interne EU-grenser. Totalt bruker EU i denne perioden 5,6 milliarder euro på disse programmene. Norge finansierer norsk deltakelse i fire programmer langs grensene mot Finland, Sverige og Danmark:
Interreg IVA logoDisse samarbeidsprogrammene omfatter: Interreg IVA Nord, Interreg IVA Botnia-Atlantica, Interreg IVA Sverige-Norge og Interreg IVA Øresund-Kattegat-Skagerrak. Aktører i Oslo, Østfold, Akershus, Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder kan delta i prosjekter i Interreg IVA Øresund-Kattegat-Skagerrak
Transnasjonal samarbeidsprogrammer
EU finansierer til sammen 18 slike programmer med i alt 1,8 milliarder euro denne perioden. De transnasjonale samarbeidsprogrammene dekker større områder som for eksempel Østersjøregionen, Alpine regioner og Middelhavet regioner. Norge finansierer norsk deltakelse i tre av disse programmene: Nordlig Periferi, Østersjøprogrammet og Nordsjøprogrammet. Interreg IVB Nordsjøprogrammet forbinder regioner fra sju land rundt Nordsjøen: Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, den flamske delen av Belgia, Storbritannia og Norge, hvor programmet omfatter fylkene sør for Nord-Trøndelag.
Interregionale samarbeidsprogrammer
Disse programmene består av Interreg IVC og tre nettverks- og kunnskapsdelingsprogrammer som dekker hele EU og delvis også naboland. Programmene er uavhengige av geografi. Norge deltar i alle fire programmer:

Interreg IVC
Formålet er at regioner skal utveksle erfaringer og overføre «god praksis». I Interreg IVC-sammenheng er «god praksis» definert som metoder, prosesser og prosjekter med overføringsverdi til andre regioner.
URBACT II
URBACT er et europeisk utvekslings- og læringsprogram som fremmer bærekraftig byutvikling. To norske byer deltar i URBACT-prosjekter, nemlig Oslo og Notodden.
ESPON
Samarbeid mellom europeiske plan- og forskningsinstitusjoner for å utvikle felles datagrunnlag som gjør det mulig å sammenlikne regional utvikling i hele Europa. Flere norske kunnskapsmiljøer har bidratt.
INTERACT
Støtteprogram for Interreg med den hensikt å systematisere og formidle gode brukererfaringer («best practice»-eksempler) mellom programmene og deltakerne i enkeltprosjektene.

Mer informasjon:

Kilde: Nyhetsbrev fra Interreg.

av admin, publisert 31. oktober 2011 | Skriv ut siden