Fylkestinget mener planprogrammet er godt egnet som styringsverktøy for planprosessen. Vest-Agder fylkeskommune har stedsutvikling som satsingsområde og signaliserer at fylkeskommunen vil samarbeide faglig og økonomisk angående utvikling av Flekkefjord by. Fylkeskommunen er opptatt av å bidra til at Flekkefjord utvikler seg til et aktivt regionsenter.

Fylkesrådmann Tine Sundtoft skriver i saksfremlegget at Flekkefjord bør avklare hvilken rolle kommunen skal ha i regionen og identifisere sine konkurransefortrinn. -Beliggenheten mellom Kristiansand og Stavanger, nærheten til sjøen samt et vakkert og historisk bysentrum utgjør et viktig potensial for å bli en mer attraktiv bokommune. I tillegg er det av vesentlig betydning å ha et variert næringsliv, spennende møtesteder for handel og kultur, gode muligheter for friluftsliv og at det satses på utdanning og kompetanseutvikling. Tilfredsstillende infrastruktur og gode veiforbindelser med nabokommunene er for øvrig viktig for at regionen skal kunne fungere som en felles bo – og arbeidsregion. Oppgavene knyttet til veiutbygging knyttet til Listerpakken vurderes nå som langt på vei fullført, skriver Sundtoft. Hun mener også at en utvikling av Trøngsla til et attraktivt handelsområde sannsynligvis vil gi positiv effekt for regionen. På en annen side vil et slikt senter trolig kunne gi negative konsekvenser for handel i Flekkefjord sentrum. Dette forholdet bør problematiseres og utredes i planprosessen.

Fylkestinget konkretiserer også fylkesrådmannens synspunkter og mener det er behov for å problematisere og utrede følgende temaer og at dette presiseres i planprogrammet:
-Konkretisere begrepet regionsenter
-Konsekvenser ved å utvikle Trøngsla i forhold til bysentrum
-Overordnet infrastruktur - trafikk gjennom sentrum
-Levekår/folkehelse
-Flekkefjordbanen i turistsammenheng.

av admin, publisert 26. oktober 2011 | Skriv ut siden