Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet i dag samfunnsdelen av et utkast til kommuneplan for Songdalen 2011-2015. Hovedutvalget mener det er viktig at visjonen til Songdalen kommune ”Songdalen for livskvalitet – et mål om trygghet og trivsel for alle” ligger til grunn for samfunnsdelen. Hovedutvalget gir i all hovedsak kommuneplanens samfunnsdel sin støtte. Samtidig ses det som positivt at Songdalen kommune vil styrke Nodeland sentrum og Kilen bygdesenter. Vest-Agder fylkeskommune vil støtte dette arbeidet, både faglig og økonomisk. Fylkestinget sluttbehandler saken 13. desember.

Hovedutvalget trekker frem at det er positivt at kommunen har gjennomført en planfestival for å sikre medvirkning i planarbeidet. Utvalget mener effekten av dette bør evalueres.

Hovedutvalget har imidlertid en innvending. Sammenhengen mellom samfunnsdelen og arealdelen bør bli bedre og det gis derfor råd om at arealdelen i større grad gjenspeiler framlegg i samfunnsdelen.

Hovedsatsingene i kommuneplanens samfunnsdel 2011-2023 er utvikling, levekår og kultur. I forhold til boligpolitikk ønsker kommunen å ha et allsidig boligtilbud med funksjonalitet og bokvaliteter som: nærhet til natur og kulturtilbud. Kommunen ønsker særlig å gi et tilbud om store tomter. Kommunen synes sentrumsområdene - Kilen og Nodeland - fremstår som mindre attraktive enn ønskelig. De har derfor som mål at Nodeland sentrum skal fremstå som et attraktivt kommunesentrum med gode handels- og kulturtilbud. Kilen skal fremstå som et attraktivt bygdesentrum. I forhold til næringsutvikling ønsker kommunen å satse videre på Mjåvann, og legge til rette for handel på Rosseland, slik at det skal bli bedre balanse mellom handel i øst og vest.

Kommunen ønsker også å fokusere på miljø og bærekraftig utvikling, ved blant annet miljøsertifisering av alle kommunale bygninger. Videre ønskes det å legge samordnet areal og transportplanlegging til grunn for all planlegging.

Songdalen kommune har store utfordringer i forhold til trafikken på E-39, men kan gjøre lite med dette selv. De vil forøvrig arbeide for utbedring av flere veier, flere gang- og sykkelveier, bedre kollektivtilbud og at det etableres et kollektivknutepunkt på Rosseland.

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. oktober 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer