Kollegiet peker på at det er stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen i Europa. Regjeringen bør derfor være forberedt på raskt å kunne sette inn tiltak hvis situasjonen tilsier det. Da bør investeringer i samferdsel og annen infrastruktur være prioritert. Kollegiet uttrykker også bekymring for at skatteinntektene kan bli lavere enn hva Regjeringen har lagt til grunn.


Lokal handlefrihet
Med såpass stramme rammer mener kollegiet det er viktig at staten demper forventningene og gir fylkeskommunene handlefrihet. Kommuner og fylkeskommuner må få større anledning til lokal tilpasning og omlegging, til innovative og effektive løsninger og kommunesektoren må få frihet til å gjøre det ut fra de lokale behovene, ikke ved statlige pålegg. Kollegiet har store forventninger til at stortingsmeldingen om forholdet kommune/stat snart blir lagt fram og at den foreslår konkrete tiltak for å øke den lokale handlefriheten og styrke lokaldemokratiet.


Samferdsel
Samferdsel er viktig for fylkeskommunene, kommunene, befolkningen og næringslivet. I lys av det betydelige etterslepet på vedlikehold på fylkesveiene, er den lille økningen på statsbudsjettet til formålet utilstrekkelig, De store utfordringene med manglende vedlikehold krever en betydelig større satsing og styrking. Samtidig er kollegiet sterkt uroa over utgiftene til oppgradering av fergeflåten og fornying av ferjeleiene. Disse merutgiftene må kompenseres.


Fylkesordfører/-fylkesrådslederkollegiet understreker at utvikling av kollektivtrafikken både i distriktene og i byområdene er helt avgjørende for at disse områdene skal kunne være attraktive bosteder og effektive arbeidsmarkedsregioner og for å sikre redusert luftforurensing og reduserte klimautslipp. Kollegiet oppfordrer Regjeringen til å gjøre et løft for kollektivtrafikken i kommende budsjetter, gjennom å styrke fylkeskommunenes frie inntekter og gjøre belønningsordningen for kollektivtrafikk mer forutsigbar, blant annet ved å vektlegge resultater og effekt av virkemidlene, mer enn å kreve gjennomføring av bestemte tiltak.


Innretningen på bompengefinansiering av riksveger og fylkesveger må gjennomgås med tanke på fordeling mellom offentlig finansiering og brukerfinansiering.


Nytt inntektssystem for fylkeskommune
Kollegiet ber om å få komme i inngrep med utredningen av nytt inntektssystem for fylkeskommunene.
av Torkelsen, Jan H., publisert 31. oktober 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer