Fylkestinget stilte seg i dag bak en felles uttalelse vedrørende en konseptvalgutredning for E39 Søgne – Ålgård. Trasevalget som gjøres må legge til grunn at hele strekningen straks kan bygges som firefelts vei og planlegges som en møtefri vei. Europaveien skal ikke være en lokalvei. Det understrekes at E 39 Søgne-Ålgård er en viktig del av kyststamveien mellom Kristiansand og Trondheim. Fylkestinget er opptatt av at trafikksikkerhet, næringsutvikling og regionutviklingen generelt må legges til grunn for ny E39 på strekningen. Uttalelsen er utarbeidet av Vest Agder fylkeskommune i samarbeid med administrative representanter fra Kristiansand kommune, Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune, Dalanerådet, Listerregionen, Lindesnesregionen, Knutepunkt Sørlandet og Næringslivets infrastrukturutvalg.

Konseptvalgutredningen for E39 Søgne – Ålgård omfatter mulige strategier på strekningen frem mot år 2040. Den skal danne grunnlag for regjeringens beslutning om videre planlegging. Konseptvalgutredningen er utført som et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen Region sør, Statens vegvesen Region vest og Jernbaneverket.

Fylkestinget mener infrastrukturen i regionen i dag er til hinder for vekst og utvikling, spesielt i områdene som ligger mellom vekstsentraene Kristiansand og Stavanger. En ny, firefelts vei på strekningen vil være det enkelttiltaket som, uten sammenligning, vil gi størst samfunnsnyttig effekt, både i form av færre drepte og hardt skadde, forsterket regional utvikling og en mer vekstkraftig næringsutvikling i hele regionen.

Statens vegvesen anbefaler at midtrekkverkskonseptet legges til grunn for videre planlegging, men med unntak av tunnelene. Statens vegvesen vurderer det som uaktuelt å gå videre med firefeltskonseptet, fordi de vurderer at investeringskostnadene er for høye i forhold til samfunnsnytten.

E 39 fra Kristiansand og nordover er den viktigste transportstrekningen mellom vekstregionene Kristiansand og Stavanger. Veien er også en helt avgjørende eksportkorridor for internasjonalt orienterte virksomheter fra Vest- og Sørlandet i det som er Norges viktigste eksportregion, med en samlet eksportverdi på over 60 milliarder kroner årlig. E 39 starter i Danmark og strekker seg langs kysten av Norge helt til Trondheim. På Vestlandet er det etablert både enighet og entusiasme omkring visjonen om en ferjefri E 39. Denne visjonen forutsetter også at E 39 fra Stavanger til Kristiansand rustes opp slik at den møter regionale behov, næringslivets behov og ikke minst behovet for en trafikksikker vei.

Samtidig som E 39 forbinder Norge med Kontinentet, er veien også den naturlige forlengelsen av E 18. De to europaveiene møtes midt i Kristiansand. KVU E39 Søgne-Ålgård berører altså en 19 mil lang veistrekning som har avgjørende betydning regionalt, men som også er en viktig infrastrukturåre i nasjonal sammenheng fordi den er en del av kystveiforbindelsen mellom Oslo og Stavanger. Veistrekningen binder sammen betydelige befolkningskonsentrasjoner. I praksis er denne veistrekningen forbindelseslinjen mellom syv av Norges 16 byregioner og berører således ca 2,3 millioner mennesker – altså nærmere halvparten av Norges befolkning.

av admin, publisert 25. oktober 2011 | Skriv ut siden