Da fylkesutvalget i dag behandlet konseptvalgutredningen for fremtidens trafikksystem i Kristiansandsregionen var representantene opptatt av flere trafikkdempende løsninger. Fylkesutvalget konstaterer at satsingen på gang- og sykkeltrafikk og kollektivtrafikk er ambisiøs og lovende. Mot Frps to stemmer gikk utvalget inn for at lokal brukerfinansiering kan organiseres i en utvidet bompengering. Det var enstemmig oppslutning om at brukerbetaling og andre trafikkbegrensende tiltak vurderes hvert fjerde år i lys den lokale miljø- og trafikksituasjonen og utbyggingsprogrammet i Nasjonal transportplan. Fylkesutvalget påpeker at andre trafikkbegrensende tiltak er svakt utredet i høringsdokumentet. Det er behov for mer utredning av andre aktuelle tiltak.

Fylkesutvalget uttrykker at en fremtidsrettet videreutvikling av trafikksystemet i og rundt Kristiansand er en nødvendig forutsetning for å skape nye muligheter for fortsatt vekst og bidra til en bærekraftig utvikling i hele regionen. Det viktigste er å sørge for at dagens flaskehalser forsvinner, samtidig som Kristiansand-regionens rolle som nav i det regionale transportsystemet styrkes. I tillegg må det tilrettelegges for miljøvennlige løsninger, spesielt i lokaltrafikken i og rundt bysentrum.

Samferdselsdepartementet har sendt KVU Kristiansand på høring med frist 1. november 2011. Konseptvalgutredningen for samferdselspakke for Kristiansandsregionen er dokumentert gjennom en hovedrapport og en kortversjon av hovedrapporten. Hovedrapporten og annet materiale som hører til utredningen er tilgjengelig på Internett-adressen. http://www.vegvesen.no/_attachment/255779/binary/456071   
Fylkestinget avgir Vest-Agder fylkeskommunes endelige høringsuttalelse 25. oktober.

av admin, publisert 20. oktober 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer
 • Åpning Av Gs -vei
  av jto, 08.10.19

  Flott åpning av ny gang- og sykkelvei i Songdalen

  Les mer
 • Bygg - Og Anleggsteknikk
  av jto, 01.10.19

  Bygg- og anleggslinja på Byremo videregående skole med på fylkesveiprosjekt

  Les mer