Fylkestinget besluttet i dag å legge ut forslag til planprogram for en regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse for Vest-Agder til offentlig ettersyn. Planen skal gjelde for tidsrommet 2013-2018. Den vil være Vest-Agder fylkeskommunes regionalpolitiske styringsdokument når det gjelder arbeidet med fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Det legges opp til en høringsperiode på åtte uker og at høringsfristen blir satt til 16. desember. For øvrig inviterer Vest-Agder fylkeskommune til oppstartskonferanse tirsdag 8. november på Radisson Blu Caledonien Hotel i Kristiansand.

Planen vil omhandle følgende hovedtema:
- folkehelse og fysisk aktivitet
- idrett og friluftsliv - aktiviteter og anleggsutvikling
- begeistring for idrett og friluftsliv
- inkludering og etikk
- anvendelse av økonomiske virkemidler

I henhold til fremdriftsplanen skal planen være vedtatt av fylkestinget i juni 2013.

På oppstartskonferansen vil sentrale problemstillinger knyttet til idrett, friluftsliv og folkehelse bli behandlet. Dette kan ses på som viktig instrument i samhandlingsreformen.

Norges idrettsforbund viser stor interesse for det planarbeidet som foregår i Vest-Agder. Derfor

Børre Rognlien
Børre Rognlien
har idrettspresident Børre Rognlien valgt å delta for å holde et innlegg om idrettens samfunnsverdi. På konferansen vil også professor Gunnar Breivik fra Norges Idrettshøyskole drøfte hvordan spillemidlene anvendes og hvordan de burde anvendes for å gi mest mulig folkehelse for de som trenger det mest. Professor Jan Ove Tangen fra Høgskolen i Telemark vil se på idrettspolitikkens viktigste virkemiddel – anleggene! Daglig leder av Friluftsrådenes landsforbund, Morten Dåsnes, vil ta for seg friluftslivets betydning knyttet til folkehelse og samhandlingsreformen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. oktober 2011 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)