Songdalen kommune har oversendt kommuneplan for Songdalen 2011-2015 til fylkeskommunen for offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det fremgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, er ivaretatt. Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet planforslaget i dag ble det gitt flere innspill og innsigelser. En innsigelse gjelder manglende stillingstaking til langsiktig markagrense ved en utvidelse av industriområdet på Mjåvann. En annen retter seg mot å benytte Solvoll ved Nodeland som boligområde så lenge området er rasfarlig. Den tredje innsigelsen omfatter manglende hensynsoner og bestemmelser for kulturminner og kulturmiljøer.

Vest-Agder fylkeskommune er for en utvidelse av industriområdet på Mjåvann, i samsvar med regionalplan for Kristiansandsregionen 2011-2050. Hovedutvalget anser imidlertid konsekvensutredningen for utvidelsen av industriområdet på Mjåvann som mangelfull, og det er ikke tatt stilling til endelig grense mot marka. Utvalget reiser dermed innsigelse mot manglende langsiktig grense mot marka.

Ny kunnskap viser at boligområdet Solvoll ved Nodeland i sin helhet er rasfarlig. Hovedutvalget fremmer innsigelse til at området skal benyttes som boligområde så lenge området er rasfarlig.

Det er ikke avsatt hensynssoner for kulturminner, og det reises derfor innsigelse til manglende hensynssoner og bestemmelser for kulturminner/kulturmiljø, inntil dette er tatt inn i planen

Utbygging av boliger i Lysgårdslia, syd for Nodeland, er i tråd med regionalplan for Kristiansandsregionen 2011-2050, dersom området får en høy utnyttelse. Området er imidlertid mangelfullt konsekvensutredet, blant annet i forhold til risiko og sårbarhet, barn og unge og kulturminner. Det forutsettes at dette blir gjort, og at området får bestemmelse om høy utnyttelsesgrad

Hovedutvalget påpeker at planen på noen områder ikke oppfyller plan- og bygningslovens krav i forhold til planbeskrivelse og konsekvensutredning. Følgende områder er ikke konsekvensutredet: utvidelse av skytebane ved Stemtjønn, utvidelse av kirkegård på Greipstad, byggeområde for boliger – sør for Stokkeland og nord for Augland, byggeområde for forretning/næring på Rosseland, mini-/mikrokraftverk nord for Røyrvannet og manglende konsekvensutredning for landbruk-, natur- og friluftområde med spredt boligbygging. Det forutsettes at dette blir gjort.

Fylkeskommunen gir videre faglige råd om at sentrumsområdet på Nodeland avgrenses og avsettes til sentrumsområde. For bedre sammenhengen mellom arealdelen og samfunnsdelen i kommuneplanen gir fylkeskommunen også faglige råd om at følgende formål innarbeides i arealdelen: tursti langs Kilen, sentrumsområdene Nodeland og Kilen og boliger for vanskeligstilte.

Det er kun ett område som er avsatt til grøntstruktur/turdrag, og fylkeskommunen ber kommunen avsette følgende områder som grøntstruktur/turdrag: lysløpa på Moradsen, stisystemet øst for Rossvannet, barnevandrerstien fra Nodeland, nord for Farvannet, mot Kvislevann, Grundetjønnløypa, turområdet på Lindåsen, turdraget rundt Livannet og Bergstøl/Kulia


av Torkelsen, Jan H., publisert 19. oktober 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer