Ordførerne i Iveland, Birkenes og Lillesand signerte mandag et felles brev til Fylkesmannen i Aust-Agder om å flytte over til Vest-Agder. Brevet blir derfra videresendt til Kommunal- og regonionaldepartementet. -Målet med søknaden er at Birkenes, Iveland og Lillesand kommuner ønsker å bli overflyttet til Vest-Agder fylke. Med henvisning til Inndelingslova §§ 9 og 11 ber kommunene Kommunal- og Regionaldepartementet vurdere om det skal settes i gang en utgreiing, og i tilfelle hvilket omfang denne utgreiingen skal ha. Vi tillater oss samtidig å søke om departemental støtte til omkostninger knyttet til utgreiingen, skriver ordførerne avslutningsvis i søknaden.

I søknaden beskrives bakgrunn for søknaden og eksempler på problemstillinger:

”Bakgrunn
Fylkesgrensen har i en årrekke medført utfordringer for innbyggerne i Birkenes, Iveland og Lillesand kommune. Kommunene er geografisk plassert i grenseområdene mellom Aust-Agder fylke og Vest-Agder fylke. Disse utfordringene har over tid gitt grobunn for et sterkt lokalpolitisk ønske om sammenslåing av fylkene.

Kommunestyrene i Birkenes og Iveland, og bystyret i Lillesand har de senere årene ved flere anledninger drøftet og gjort vedtak knyttet til problemstillingen om en mulig sammenslåing av Aust-Agder fylke og Vest-Agder fylke. Disse vedtakene følger vedlagt.

Politisk ledelse i de tre kommunene har under fylkesdebatten vært klare på et ønske om sammenslåing av Aust-Agder fylke og Vest-Agder fylke. Folkeavstemmingen om temaet i Birkenes, Iveland og Lillesand ved kommune- og fylkestingsvalget høsten 2011 viste et klart flertall for sammenslåing. Samtidig viste den et tydelig flertall for overflytting til Vest-Agder dersom folkeavstemmingen førte til uendret fylkesstruktur. Ettersom det nå fortsatt vil bli to fylker, viser folkeavstemmingen at politisk ledelse i de tre kommunene er i takt med sin befolkning i ønsket om å søke overflytting til Vest-Agder.

Eksempler på problemstillinger
De tre kommunene er medlem av det interkommunale samarbeidet i Knutepunkt Sørlandet sammen med kommunene Vennesla, Søgne, Songdalen og Kristiansand fra Vest-Agder. Gjennom dette geografisk naturlige samarbeidet ønsker de sju involverte kommunene å vokse ytterligere sammen som en attraktiv arbeids-, bo og serviceregion. Det er viktig at denne utviklingen skjer gjennom samhandling med regionale myndigheter. En opplever i dag at Aust-Agder fylke og Vest-Agder fylke opererer med ulik praksis på sentrale områder, noe som leder til unødvendig uforutsigbarhet i denne samhandlingen.

Mange ungdom har opplevd frustrerende grenseproblematikk ved tilbudt skoleplass i den videregående skolen. Fylkesgrensen har blant annet ført til uforholdsmessig lang reiseveg til et skolemiljø borte fra ungdommens naturlige nettverk.

Busstransport er en annen viktig problemstilling, hvor befolkningen i grensekommunene historisk sett stadig har blitt utsatt for praktiske utfordringer. Flere aktører med ulike eierskap, strategier og betalingssystem har lenge gjort kollektivtransport unødvendig kostbart og tungvint for mange.”


av Torkelsen, Jan H., publisert 10. oktober 2011 | Skriv ut siden