Siden 2008 har Kristiansand og Vennesla deltatt med pilotprosjekter i Interreg IVB-prosjektet DC NOISE. Det internasjonale partnerskapet har hatt fokus på de demografiske endringene som kommer til å prege Europa de kommende årene. DC NOISE presenterte nylig de samlede erfaringene og resultatene under sin sluttkonferanse i Brügge i Belgia med mer enn 150 deltakere til stede. Knutepunkt Sørlandet har vært eneste norske partner i prosjektet, mens kommunene Vennesla og Kristiansand har gjennomført pilotprosjekter om henholdsvis seniorpolitikk og arbeidsmarked. Begge pilotene har gode resultater, og de to norske kommunene vil begge videreføre flere av tiltakene som er prøvd ut gjennom pilotprosjektene.

Seniorpolitisk tiltaksplan
Med finansiering gjennom det internasjonale DC NOISE-prosjektet er Vennesla kommune gitt muligheten til å utarbeide en såkalt seniorpolitisk tiltaksplan. Målet med planen har vært å redusere antall arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon (AFP) og dermed beholde erfaren arbeidskraft og viktig erfaringskompetanse i kommunen.
- Vi har utviklet et system der det skilles mellom generelle og individuelle
virkemidler. Tiltaksplanen kan benyttes strategisk og målrettet i forhold til arbeidskraft- og kompetansebehov, heter det i DC NOISEs resultatbrosjyre om pilotprosjektet i Vennesla.
Personlig oppfølging
Holdningsskapende arbeid er et av de viktigste tiltakene i planen. Tilbakemeldinger tyder på at det fokus som er skapt i prosjektperioden, og de tiltak som allerede er iverksatt, har endret holdninger hos ledere og ansatte.
I Vennesla kommune gjennomføres det nå seniorsamtale med den ansatte hvert år etter fylte 57 år, hvor framtidig jobbsituasjon, motivasjon til å jobbe utover fylte 62 år, behov og ønsker i forhold til kompetanseutvikling og tilrettelegging vektlegges. Gjennom CD NOISE-prosjektet er det utarbeidet en veiledning og samtaleskjema for seniorsamtalene.
Det er imidlertid bruken av senioransatte som mentorer for nyansatte, som har fått størst oppmerksomhet hos DC NOISEs internasjonale samarbeidspartnere. Målet med mentorordningen er å synliggjøre og verdsette senioransattes erfaring og
kompetanse og gi senioransatte mulighet til å utøve en annen rolle. Ordningen er også viktig for å beholde seniorers erfaringskompetanse i organisasjonen, samt legge til rette for overføring av erfaringskompetanse til nyansatte.
Kunnskap er en av de viktigste ressursene i Vennesla kommune. Når en ansatt slutter er det stor risiko for at taus kunnskap (erfaringskompetanse) vil gå tapt i organisasjonen. Kommunen ønsker derfor å ta i bruk en metode/verktøy som kartlegger denne kunnskapen. Verktøyet er under utvikling

Mer informasjon:

Kilde: Interreg.no

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. oktober 2011 | Skriv ut siden