Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok onsdag at en kommunal veg på strekningen Lauvslandsmoen til Frikstad - kalt Slottevegen - i Songdalen kommune ikke skal omklassifiseres til fylkesveg. Kommunen har sendt søknad til Statens vegvesen hvor de ønsker en omklassifisering. Statens vegvesen har videresendt saken til politisk behandling i Vest-Agder fylkeskommune. Vegparsellen ble i 1985 omklassifisert fra fylkesveg til kommunal veg. Songdalen søkte i 1993 om omklassifisering av den samme parsellen. Fylkestinget vedtok da enstemmig at vegen ikke skulle tas opp som fylkesveg.

I 1993 når saken var til behandling i fylkestinget begrunnet Songdalen sin søknad med at ”vegen skiller seg klart ut fra øvrige kommunale vegen i kommunen i forhold til trafikkmengde og krav til fremkommelighet”, samt at ”vegen benyttes blant annet til trafikkerte bussruter”.

Statens vegvesen har uttalt at de kan ikke se at det er kommet nye opplysninger i saken som tilsier at vegen skal vurderes omklassifisert.

av admin, publisert 20. oktober 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer