Regjeringen sier at budsjettet legger til rette for fortsatt høyt nivå i kommunesektoren. Kommunesektoren er prioritert ved at det legges opp til inntekstvekst også i 2012. Imidlertid har aktivitetsveksten vært betydelig høyere enn inntektsveksten. Dette medfører at mange kommuner har stram økonomi.

Vest-Agder fylkeskommune får en nominell vekst i de frie inntektene på 3,8 pst. i 2012, i forhold til Revidert nasjonalbudsjett 2011. Dette er 0,7 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4,5 prosent. Vest-Agder fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,4 prosent regnet fra anslag regnskap 2011, dette er 0,6 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4 pst.

I 2012 får fylkeskommunene en økning i inntektene på 600 mill. kr samlet. Denne økningen skal blant annet dekke økte kostnader ifm. befolkningsvekst samt økte pensjonskostnader. De økte pensjonskostnadene beregnes til over 4 pst. mer enn beregnet prisvekst.

Den nominelle inntekstveksten for Vest-Agder fylkeskommune vil bli på 61,9 mill. kr. Utenom kompensasjon for lønns-og prisvekst, vil dette si en økning på om lag 20 mill. kr

Økt satsing på fylkeskommunal vei innebærer at av de økte midlene forventes det at 400 mill. kr brukes til økt satsing på drift og vedlikehold av fylkesveier. For Vest-Agders vedkommende er samtidig rammene redusert med over 15 mill. kr i forbindelse med momskompensasjon på bompengefinansierte investeringer. For Vest-Agder betyr dette at netto økning når trekk ifm fylkesvei er foretatt, er ca 5 mill. kr.


I sum er budsjettet omtrent som signalisert i kommuneproposisjonen i mai, uten de store overraskelsene. For Vest-Agders vedkommende vil utfordringene bli å dekke inn de økte pensjonskostnadene samt å finne rom for en satsing på fylkesvei innenfor et stramt budsjett.
Mer informasjon om virkningen av Statsbudsjettet 2012 finnes i relatert informasjon i menyen nederst til høyre.

av Karlsen, Arne, publisert 7. oktober 2011 | Skriv ut siden