Planleggingen av et samarbeid om kollektivtransporten i Kristiansand begynte i 2006. I juni 2007 besluttet fylkestinget å opprette selskapet Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) med en fylkeskommunal eierandel på 66 prosent. Bystyret i Kristiansand besluttet at Kristiansand kommune skulle gå inn i selskapet med en eierandel på 34 prosent. AKT AS var operativt fra 1.januar 2008. Fylkesrevisjonen har nå gjennomført en selskapskontroll av selskapet som ble lagt frem for fylkestinget i dag. Resultatet av kontrollen er svært positivt. -Etter våre vurderinger driver selskapet i tråd med fylkestingets vedtak og intensjoner, skriver fylkesrevisjonen innledningsvis i sin oppsummering.

Revisjonen peker på at formålet med opprettelsen var at selskapet skulle bidra til et bedre kollektivtilbud i fylket og ha et fortsatt samarbeid med Kristiansand kommune om utviklingen a kollektivtrafikken. Utviklingen fra 2009 til 2010 i Kristiansands regionen viser at selskapet er på rett vei når det gjelder å få flere passasjerer til å ta bussen. Hovedkonklusjonen etter fylkesrevisjonens selskapskontroll er at AKT AS drives i samsvar med lover og regler, vedtekter, aksjonæravtalen og eiernes vedtak. Selskapskontrollen har heller ikke avdekket feil eller mangler ved måten fylkeskommunen forvalter sine eierinteresser på.

Selskapskontrollen har imidlertid vist at det er rom for mindre forbedringer på enkelte områder som AKT vil gripe fatt i.

Selskapskontrollen skal bidra til at det føres systematisk kontroll med at fylkeskommunens og kommunens eierinteresser i fristilte selskaper ivaretas, og at forvaltning av selskapene skjer tilfredsstillende i henhold til gjeldende lovverk og er i samsvar med fylkeskommunens vedtak og forutsetninger.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. oktober 2011 | Skriv ut siden