Det er lite som tyder på at det blir noen vekst i fylkeskommunenes økonomi de nærmeste årene. Utfordringen er derfor å holde driften på et stramt nivå for å få rom til de tiltak som prioriteres. Vest-Agder fylkeskommune holder fortsatt en offensiv kurs uten de store endringene. På grunn av god økonomistyring har vi en god balanse mellom drift, investeringer og frie midler til prosjekter. Det betyr at vi kan gjøre mer av det vi har tro på, forklarer fylkesrådmann i Vest-Agder, Tine Sundtoft, etter at forslag til Årsbudsjett for 2012 og Økonomiplan 2012-2015 ble lagt fram i dag.

Vårt kvalitetsarbeid i videregående opplæring fortsetter med samme styrke og med samme oppmerksomhet overfor dem som står i fare for ikke å gjennomføre. Vi har høynet målet for gjennomføring. I dag er det 71 % som fullfører videregående opplæring innefor normert tid. Vi har høynet måtet til 77 % innen 2015. Vi har mye kunnskap om hva som må gjøres og gjør også dette, men vi ”øker trykket” fremover.

Det er satt i gang et arbeid innen tannhelse med mål om å øke kvaliteten og produktiviteten. Prosjektet kommer til å fortsette i 2012.

Kilden åpner januar 2012, og vi har økt våre tilskudd til drift av Kilden i tråd med den statlige økningen. Det er store forventninger om at Kilden vil bety mye for hele regionen i årene som kommer.

Nivået på tilskuddet til kollektivtrafikken opprettholdes fra fylkeskommunens side, men det vil bli utfordringer på driftsnivået dersom de statlige belønningsmidlene faller bort allerede i 2012. Det er ikke funnet rom for å beholde dagens nivå på investeringer til fylkesveier, men det foreslås likevel investeringer utover midlene vi fikk tildelt gjennom statsbudsjettet. Som veieier har vi fortsatt ambisjoner om å være en bedre veieier enn staten. Det gjenspeiles i bevilgningene, selv om det er lavere enn i fjor.

Nybygget på Vennesla videregående skole fullføres i 2012. Når de store veiprosjektene Listerpakken, Vågsbygdveien (og Hidra landfast) er gjennomført, så er det rom for å gjennomføre planlagte investeringer på Mandal videregående skole.

Gjennom disse prioriteringene klarer Vest-Agder fylkeskommune å beholde den handlefriheten som er en forutsetning for å ivareta den viktige rollen som regionalutviklingsaktør. Det trengs god økonomi for å imøtekomme de forventninger kommunene, næringslivet, universitets- og forskningsmiljøer og frivilling sektor har til Vest-Agder fylkeskommune. Det er i dette samspillet vi utvikler regionen videre i tråd med regionplanen.

Dette er den andre økonomiplanen som legges frem etter at Regionplan Agder 2020 ble vedtatt i juni 2010. Regionplanens følgende fem hovedsatsingsområder legger klare føringer for vårt arbeid:

Klima: Høye mål – lave utslipp

Det gode livet: Agder for alle

Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap

Kommunikasjon: De viktige veivalgene

Kultur: Opplevelser for livet
Her kan du lese presentasjonene som ble brukt under offenliggjøringen i dag.

av Macdonald, Cheryl, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

1316