Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø stilte seg onsdag enstemmig bak et forslag fra fylkesrådmann Tine Sundtoft om at det opprettes og utvikles en nasjonal museumshavn i Kristiansand. Saken skal videre til endelig beslutning i fylkestinget 13. desember. Bakgrunnen for saken er de erfaringer en høstet gjennom det fireårige pilotprosjektet Porto Franco – Kristiansand kulturelle frihavn, som ble avsluttet i fjor. Riksantikvar Jørn Holme ba i fjor Vest-Agder fylkeskommune, i samarbeid med Kristiansand kommune, om å utrede mulighetene for en nasjonal museumshavn for kulturhistoriske fartøyer i Kristiansand. Henvendelsen har vært behandlet i Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune, som begge ga sin tilslutning til å utrede saken.

I bestillingsbrevet, hvor Riksantikvaren i utgangspunktet stiller seg positiv til å etablere en nasjonal museumshavn i Kristiansand, pekes det på flere punkter som det særlig vil bli lagt vekt på: Det må være gode havneforhold for store fartøyer med vernestatus og havn for mindre fartøyer med vernestatus. Videre må det være plass for gjestende historiske fartøyer og for fremtidige vernede fartøyer. I tillegg vektlegges plass til publikumsaktiviteter. Det må videre være tilgjengelig lager- og verkstedsfasiliteter. Ut over det må det være klargjort hvordan en vil ivareta samordning, organisering og finansiering og mulighet for langsiktige avtaler.

Videre viser Riksantikvaren til Nasjonal verneplan for fartøy 2010 – 2017 som ble publisert rett før årsskiftet 2011. Et sentralt punkt her er behovet for å etablere havnefasiliteter for fredede, vernede og verneverdige fartøyer. I tillegg omtaler verneplanen en rekke andre forhold som har betydning for arbeidet med en nasjonal museumshavn. Det gjelder for eksempel frivillig engasjement, kunnskapsbehov, fylkeskommunens og fartøyvernsentrenes rolle. Alle disse forhold er omtalt i utredningen.
Fylkeskommunen har hatt prosjektledelsen og har vært sekretariat for utredningen. Arbeidet er utført i tett samarbeid med Kristiansand kommune innbefattet Kristiansand havn og samarbeidspartnerne i nettverket Vest-Agdermuseet, Lindesnes fyrmuseum, Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter, Fullriggeren Sørlandet, Sjøkurs, D/S Hestmanden, Stiftelsen Skøy og Bragdøya kystlag. I tillegg har en hatt samarbeid med Riksantikvaren og Kystverket.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. november 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Bredalsholmen Fotografert Fra Fly
  av jto, 21.11.19

  Forholdene for besøkende på Bredalsholmen og til DS Hestmanden skal utbedres

  Les mer
 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer