Forslaget fra fylkesrådmann Tine Sundtoft til årsbudsjett for 2012 for Vest-Agder fylkeskommune ble offentliggjort i dag. Forslaget betegnes som stramt. Det viderefører aktivitet og driftsnivå fra 2011. Utover dette er fylkeskommunens drifts- og aktivitetsområder generelt sett styrket for å dekke økte kostnader til renter og avdrag. Alle driftsområder er styrket minimum med den lønns- og prisvekst som ligger i statsbudsjettet. Den stramme budsjettrammen medfører behov for å fokusere på videreføring av dagens aktivitet fremfor nye prosjekter og aktiviteter.

I økonomiplanen for kommende fireårsperiode legges det opp til en offensiv kurs uten de store endringer, med et mål om å opprettholde fylkeskommunens økonomiske handlefrihet. Det arbeides videre med fokus på kvalitet i fylkeskommunens videregående opplæring. Det legges opp til at Vest-Agder fylkeskommunes tilskudd til kollektivtrafikken opprettholdes. Det arbeides videre for å oppnå produktivitetsvekst innen tannhelse. Fylkeskommunen skal fortsatt ha høy satsing på fylkesveiene og befeste seg som en bedre veieier enn det staten har vært. Fylkeskommunen skal videre være en aktiv regionalutviklingsaktør og det omfattende kommunesamarbeidet skal følges opp.

Forslaget til driftsbudsjett for 2012 har en samlet ramme på henimot 1,89 milliarder kroner. Av dette disponeres rundt 1,8 milliarder kroner til å dekke driftsutgifter, mens rundt 90 millioner kroner skal finansiere investeringer. Etter dette gjenstår en rest på 0,6 millioner kroner som planlegges avsatt til fylkeskommunens disposisjonsfond.

Innenfor utdanningssektoren er budsjettet for 2012 styrket forholdsmessig mer enn lønns- og prisvekst, fordi elevvekst forutsetter opprettelse av flere grupper i skolene. Antallet lærlinger internt i fylkeskommunens virksomhet er økt. I 2011 og 2012 er det største byggeprosjektet innenfor utdanningssektoren, et nybygg på Vennesla videregående skole. Bygget skal stå ferdig senhøstes 2012. Mesteparten av anslått totalkostnad på 31 mill. kr, vil påløpe i 2012.

Det er ikke funnet rom for å videreføre nivået på fylkesveiinvesteringer i 2012 på samme nivå som 2011. Likevel har fylkeskommunen funnet rom for å avsette 100 millioner kroner. Det er mer enn dobbelt så mye som er tildelt til investeringer i statsbudsjettet. Rammen til investeringer i vei ble i statsbudsjettet for 2012 redusert med 15,1 millioner kroner.

Regionale tjenester har fått en rammestyrking på 23,5 millioner kroner, hovedsakelig til å dekke økte lønns, pris og pensjonskostnader Rammen er også justert med 3,4 millioner kroner som tilsvarer fylkeskommunens andel av økningen i statsbudsjettet til institusjonene i Kilden. Ut over dette er rammen også økt med 2,7 millioner kroner blant annet til prosjekter i kommunene, TT-transport og kulturminnevern.

Tannhelse har fått en styrking på ca. 3,6 millioner kroner i forhold til 2011.

Rammen til regional utvikling er økt med1,5 mill. kr i forhold til 2011.

Fylkeskommunens investeringsrammer i økonomiplanen for 2012-2015 er justert i forhold til fylkestingets vedtak om å ikke øke fylkeskommunens lånegjeld utover nivået i 2011. Begrunnelsen for å fryse gjeldsnivået, er å bremse den sterke kostnadsøkningen i driftsbudsjettet i forbindelse med økte renter og avdrag. Fra og med årsbudsjettet for 2011 er det tatt grep om dette.

Her kan du lese mer: 
Forslaget til økonomiplan 2012 - 2015
Forslaget til fordelt årsbudsjett 2012
Forslaget til årsbudsjett 2012

av admin, publisert 8. november 2011 | Skriv ut siden