Fylkesutvalget behandlet i dag samfunnsdelen av et utkast til kommuneplan for Songdalen 2011-2015. Fylkesutvalget mener det er viktig at visjonen til Songdalen kommune ”Songdalen for livskvalitet – et mål om trygghet og trivsel for alle” ligger til grunn for samfunnsdelen. Utvalget gir i all hovedsak kommuneplanens samfunnsdel sin støtte. Samtidig ses det som positivt at Songdalen kommune vil styrke Nodeland sentrum og Kilen bygdesenter. Vest-Agder fylkeskommune vil støtte dette arbeidet, både faglig og økonomisk.

Fylkesutvalget fulgte opp et innspill fra hovedutvalg for kultur- og utdanning hvor det uttrykkes at det er positivt at Songdalen kommune ønsker å styrke barnehagene som pedagogisk arena. Og videre at kommunen vil utvikle strategier og tiltak for å sikre at de unge gjennomfører videregående- og høyere utdanning.

Fylkesutvalget har imidlertid en innvending. Sammenhengen mellom samfunnsdelen og arealdelen bør bli bedre. Det gis derfor råd om at arealdelen i større grad gjenspeiler fremlegg i samfunnsdelen.

Fylkestinget sluttbehandler saken 13. desember.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. november 2011 | Skriv ut siden