Hva skjer i prosessen med kommunenes ønsker om fylkesbytte? Det var spørsmålet kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete hadde annonsert å besvare på et møte med pressen på Kristiansand Lufthavn Kjevik mandag ettermiddag. Selv om tåken gjorde hennes ankomst svært forsinket og det først var på andre forsøk hun landet, var det ikke noe tåkete over hennes forklaring på hvordan hun legger opp til å lande prosessen. Fylkesmennene har allerede sendt saken til uttalelse i de to fylkestingene på Agder, med svarfrist i februar. Sannsynligvis behandler fylkestingene saken i desember Samtidig utlyses det en konkurranse blant forsknings- og utredningsinstitusjoner for å utrede konsekvenser. Dernest utarbeides det en sak som Stortinget skal ha på sakskartet før utgangen av neste år.

Unik sak
-Det er første gang vi har en slik sak i landet hvor et så stort antall kommuner søker fylkesovergang, sa kommunalministeren. Hun lovet de fire søkerkommunene: Lillesand, Birkenes, Evje og Hornnes og en grundig og ryddig saksbehandling. -Alle folkeavstemningene er lovlig holdt, sa hun. Hun viste til at flere kommuner i Aust-Agder langs grensen til Vest-Agder og langs grensen til Telemark også har signalisert at de kan komme til å søke seg ut fra Aust-Agder.

Miste stortingsmandat?
-Når en vet at Aust-Agder er blant landets minste fylker både i folketall og areal er det flere konsekvenser som må utredes. Redusert folketall vil blant annet kunne få konsekvenser for antall stortingsrepresentanter fra fylket. Det gjør at overflyttingssaken må stortingbehandles. Det er ikke mulig på nåværende tidspunkt å si hvordan dette vil slå ut. Det er ikke gitt at en reduksjon i stortingsrepresentasjonen fra Aust-Agder vil gi tilsvarende økning i Vest-Agder. Mandatjusteringen kan også medføre at et annet fylke, som for eksempel Nordland, får ekstra mandat. En slik mandatregulering vil imidlertid ikke kunne gjennomføres før enn i 2021 på grunn av prosesssregler i slike saker, sa hun.

Omfattende utredningsarbeid
I utredningen som departementet nå arbeider med å konkurranseutlyse vil det være behov for å analysere hva en kommuneovergang vil medføre for de aktuelle kommunene, for de øvrige kommunene, for de to fylkeskommunene, den regionale statlige virksomheten og for øvrig virksomhet i landsdelen. -Dette er en komplisert sak, med mange variabler, men jeg har stor tro på at endelig svar foreligger i løpet av utgangen av 2012, slo Navarsete fast.

Ny folkeavstemning i Aust-Agder?

Kristen Bjormyr
Kristen Bjormyr
På slutten av pressemøtet antydet fylkesleder i Aust-Agder Senterparti Kristen Bjormyr fra Arendal at det kan være behov for en ny folkeavstemning i Aust-Agder om en eventuell fylkessammenslåing av Aust- og Vest-Agder. Begrunnelsen hans var, at det ved folkeavstemningen i september, ikke var et tema for velgerne i Aust-Agder om å ta stilling til noe annet en sammenslåing av dagens to fylker. Det var ikke spørsmål om hvorvidt en ville stemme ja eller nei til sammenslåing dersom valget for Aust-Agders del innebar et redusert Aust-Agder.
Kommunalministeren ville verken bekrefte eller avkrefte at hun stilte seg bak Bjormyrs innspill. Hun ville følge den prosessen hun hadde beskrevet innledningsvis i pressemøtet. Fylkesleder i Vest-Agder Senterparti Sigmund Oksefjell viste til at det i Vest-Agder ikke har vært aktuelt med noen folkeavstemning. Et enstemmig fylkesting i Vest-Agder har gått inn for en sammenslåing av Agder-fylkene, fastslo Oksefjell.


av Torkelsen, Jan H., publisert 8. november 2011 | Skriv ut siden