Statens Vegvesen har lagt frem konseptvalgutredning (KVU) for samferdselspakke for Kristiansandsregionen. Konseptvalgutredningen omhandler strategier for mulige framtidige transportløsninger i regionen og analyserer både areal og transportspørsmål fram mot år 2040.Fylkesmannen i Vest-Agder har uttalt seg til utredningen og slutter seg til utredningens konklusjon om at Ytre ringveikonseptet bør velges. Fylkesmannen støtter at det innføres veiprising som grunnlag for til å begrense og styre trafikken.

Etter at det ble utredet en rekke reindyrkede konsepter i løpet av planprosessen ble disse satt sammen til to konsepter. Dette er konsept Redusert biltrafikk og konsept Ytre ringvei.
Det ser ut til å være vanskelig å få redusert trafikken til et lavt nok nivå ved konsept Redusert biltrafikk, og det er mange positive virkninger med Ytre ringveikonseptet. Fylkesmannen vil derfor støtte utredningens konklusjon om å anbefale konsept Ytre ringvei.
Som grunnlag for valg av dette konseptet legger Fylkesmannen vekt på at det i første fase iverksettes tiltak for å begrense og styre trafikken (veiprising). Fylkesmannen mener at veiprising er et fleksibelt system som kan brukes til å begrense og regulere trafikk utfra det som er mest formålstjenlig i ulike områder og ulike tidsrom. Et slikt system vil også utjevne konkurransevilkårene i byområdet. Ulik avgift til ulike tider på døgnet kan imøtekomme kravet i dagens belønningsavtale med staten om ”rushtidsavgift eller restriktive tiltak med tilsvarende effekt”. Dette "verktøyet" vil være nyttig i begge konseptene og vil også være nyttig om en i framtida kommer til å velge andre løsninger enn disse konseptene.
Det er også viktig at det satses sterkt på kollektivtrafikk og gang- og sykkeltrafikk, og at denne satsingen kommer de tidligste fasene. Fylkesmannen mener at en ny ytre ringvei har klare positive virkninger for beredskap og samfunnssikkerhet, i tillegg til transportmessig effektivitet og robusthet.
Fylkesmannen mener at det i utredningsprosessen burde vært større fokus på klimavirkninger og på tog som transportmiddel. Fylkesmannen påpeker at det må legges vekt på hensynet til dyrket mark og til vassdragsnatur i videre planlegging, spesielt i Kjevik-området og Eg-området.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden