Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble i dag orientert om økonomisk status for utvalgets ansvarsområde. Rapporten som er oppdatert til 31. oktober viser for øvrig en prognose for Vest-Agder fylkeskommune som helhet hvor det forventes et mindreforbruk på cirka 34,6 millioner kroner. Av dette er det beregnet 15 millioner kroner i innsparing på driftsenhetene i videregående opplæring, som vil bli søkt overført til neste budsjettår. I tillegg forventes en avsetning til disposisjonsfond på 20,6 mill. kr. Reelle skatteinntekter er fortsatt noe høyere enn budsjettert, men nivået på disse ved årsslutt er usikkert.

Innen ansvarsområdet til hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø varsles det om et mulig merforbruk innen områdene kulturminnevern på om lag 1 million kroner, næring og energi på inntil 2 millioner kroner, og innenfor TT-transport på ca. 2 millioner kroner. Selv om det varsles mulige merforbruk på enkelte områder så tilstrebes det at virksomhetene innen ansvarsområdet helhet skal gå i balanse ved årets slutt.

De regnskapsmessige avvikene innen næring og energi skyldes forskjell i tid mellom tildeling og utbetaling av overførte øremerkede eksterne midler fra i fjor samt årets tildeling av næringsutviklingsmidler. Innen samferdselsvirksomheten rapporteres et utgiftsnivå som vil balansere med de avsatte budsjettbeløp. Unntaket er imidlertid utgiftene til transporttjenesten for funksjonshemmede (TT). Utgiftene til dette transporttilbudet har økt betydelig de siste årene, fra 8,5 millioner kroner i 2007 til 15,3 millioner kroner i 2010. For 2011 er budsjettet på cirka 13,3 millioner kroner. Prognosen for 2011 er et netto utgiftsnivå på samme nivå som i 2010. Dette gir merutgifter på 2 millioner kroner i forhold til budsjett.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. november 2011 | Skriv ut siden