Om målene for kollektivtransporten skal nås, er ikke dagens finansieringsnivå tilstrekkelig, skriver Transportøkonomisk Institutt (TØI) i en ny rapport for KS. I rapporten «Kollektivtransport og kostnader» presenteres tre alternative modeller for finansiering av kollektivtransport: den statlige modellen, den lokale modellen og prosjektmodellen. Alle tre modellene bidrar til en raskere utbygging av etterspurt kollektivtransport. I hver modell ligger det virkemidler som kan benyttes enkeltvis eller samlet.

Den statlige modellen innebærer at staten bidrar med mer finansiering, men modellen inneholder også virkemidler som kan medføre at staten styrer prioriteringene sterkere enn i dag. Den lokale modellen inneholder nye, og i Norge til dels uprøvde, lokale finansieringskilder for kollektivtransporten. Modellen vil kunne bidra til å styrke kommunesektorens eierforhold til kollektivtransporten. Det er ikke nødvendigvis store forskjeller i kostnadseffektivitet mellom modellene, det vil være avhengig av den detaljerte utformingen. Prosjektmodellen knytter seg, i motsetning til de to andre alternative modellene, ikke til noen endret ansvarsdeling for kollektivtransporten, men til et økt fokus på organisering og finansiering av prosjekt.

- Dersom kollektivtrafikken virkelig skal løse kø- og miljøutfordringene i byområdene i årene

Helge Eide
Helge Eide
framover, er det helt åpenbart at det trengs betydelig økte - og forutsigbare - rammer til drift og investeringer, sier områdedirektør i KS, Helge Eide. Han fremholder at for KS er det ikke avgjørende om det skjer gjennom økte statlige tilskudd, prosjektfinansiering, eller gjennom å gi lokale og regionale myndigheter muligheter til å finansiere satsingen gjennom lokale skatter og avgifter.

-Uansett vil det være nødvendig å kunne forklare innbyggerne at dette er veldig fornuftig bruk av offentlige midler, som må dekkes via skatter og avgifter. Men dersom staten selv ikke kan eller vil prioritere dette, og heller ikke vil gi fylker og bykommuner muligheten til selv å skaffe inntekter som monner, setter man bom for satsingen. Da vil alle de nasjonalt vedtatte målene for kollektivtrafikken framstå som ord uten innhold, sier Eide.
Rapport (pdf-format)

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. november 2011 | Skriv ut siden