Fylkestinget, skal som siste politiske organ i fylkeskommunen, godkjenne en samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Audnedal kommune for perioden 2012 – 2015. Avtaleperioden samsvarer med valgperioden for kommune og fylkestingsvalg. Avtaleforslaget skal behandles i flere fylkeskommunale utvalg før fylkestinget. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø anbefalte onsdag enstemmig at fylkestinget godkjenner avtalen. Samarbeidsavtalen med Audnedal kommune er utarbeidet i samtaler med ordføreren og rådmannen i kommunen. Den skal bidra til å iverksette målene i Regionplan Agder 2020 og den skal følges opp gjennom årlige møter.

Når det gjelder temaet: Det gode livet: Agder for alle - vil fylkeskommunen bidra både faglig og økonomisk i samarbeidet om å utvikle attraktive boområder, utvikle aktivitets- og friluftsmuligheter og utarbeide tur/sykkelveier mellom Konsmo og Byremo. Fylkeskommunen vil også bidra med kompetanse og økonomisk i planleggingsarbeidet som skjer i kommunesamarbeidet ”Felles planressurs i indre bygder”, med Hægebostad- og Åseral kommuner. Nye arbeidsplasser vil være sentralt for å videreutvikle kommunen og få økt bosetting. Audnedal kommune skal være en tilrettelegger for næringsutvikling, blant annet ved å opparbeide industriområdene. Fylkeskommunen vil være en viktig samarbeidspartner for kommunen.

Tilbygg på Byremo videregående skole - fra sørNår det gjelder temaet: Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap - er det i avtalen påpekt at Byremo videregående skole er en viktig aktør i regionen når det gjelder å levere kvalifisert arbeidskraft. Det er derfor viktig at Byremo videregående skole prioriteres slik at den kan utvikle seg videre for å tilpasse seg det lokale næringsliv. Det skal også samarbeides om å få etablert flere læreplasser.

Innen temaet Kommunikasjon: De viktige veivalgene - er siktemålet utbedring av veinettet med fokus på økt trafikksikkerhet. Kommunen prioriterer utbedring av fylkesvei 42 som viktigste vei å heve standarden på i avtaleperioden. Også andre veistrekninger er omtalt. Innen kollektivtransporten er opprusting av Audnedal jernbanestasjon det sentrale samarbeidstiltaket. Med hensyn til trafikksikkerhet vil Audnedal kommune og fylkeskommunen fortsette det gode samarbeidet i nullvisjonsprosjektet i Indre Agder, sammen med de andre deltakende kommuner.

Innen temaet Kultur: Opplevelser for livet - er det enighet om i felleskap å arbeide ut et dokument med utviklingsstrategi for museene og kulturminnene i kommunen med hensikt å sikre kulturarven og gi bedre muligheter for å benytte denne både for lokalbefolkningen og reiselivsnæringen. Planlegging av felles bibliotek for skolene og befolkningen ellers på Byremo er i gang. DersomKulturkortet kommunen velger denne løsningen vil fylkeskommunen samarbeide med kommunen om å få bygd biblioteket. Samarbeidet om kulturtilbud for barn og unge omfatter tre viktige tiltak.: Den kulturelle skolesekken som gir alle grunnskoleelever flere årlige profesjonelle kunst- og kulturtilbud. Ungdommens kulturmønstring er en visningsarena for unge talenter. For å sikre suksessen framover er det viktig med samarbeid. Kulturkort for ungdom skal tilby ungdommen kulturtilbud til en lav pris. Kulturkortet subsidieres av fylkeskommunen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. november 2011 | Skriv ut siden