Et regjeringsoppnevnt likestillingsutvalg, ledet av professor Hege Skjeie, har utredet norsk likestillingspolitikk med utgangspunkt i etnisitet, livsløp og klasse. Utvalget har arbeidet i om lag to år, og produsert to utredninger. Utredningene drøfter det filosofiske og lovmessige grunnlaget for likestilling, analyserer situasjonen på ulike samfunnsområder og kommer med forslag til innsatsområder og tiltak. Vest-Agder fylkeskommune har tidligere uttalt seg om den første utredningen. I dag drøftet fylkesutvalget en administrativ uttalelse til den andre utredning. Et spesielt område i uttalelsen går på alternative modeller for å utjevne skjevheter i folkevalgt representasjon. Fylkesutvalget delte seg i valget av modellalternativer.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. november 2011 | Skriv ut siden