-I klimaforliket har et bredt flertall på Stortinget gått inn for en ambisiøs utbygging av ny fornybar kraft i Norge blant annet gjennom satsing på vindkraft. I Regionplan Agder 2020 har fylkeskommunene på Agder satt seg meget høye mål for å møte klimautfordringene. Ved planperiodens utløp skal Agder være ”en internasjonalt ledende region for klimavennlig produksjon og distribusjon av fornybar energi”. Dette skal i henhold til planen skje ved ”utbygging av ny fornybar energi”, skriver fylkestingsrepresentant Stein Inge Dahn fra Venstre innledningsvis i en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman. Han utfordres til å få utarbeidet en helhetlig plan for vindkraftutbygging på Agder.

Dahn skriver at Venstre er bekymret for et det høye konfliktnivået som initiativtakere som ønsker å satse på utbygging av vindkraft blir møtt med på Agder. -Vi frykter at dette vil kunne føre til atvindmøllermotiv de målene som fylkeskommunene har satt seg ikke kan nås. Agder Venstre ønsker å legge til rette for en offensiv og forsert satsing på vindkraft i landsdelen vår. Samtidig erkjenner Venstre at vi har områder på Agder som det knytter seg spesielt store naturverdier til, og som derfor bør skånes for inngrep.

Han viser til at erfaringer fra andre landsdeler hvor det er bygd ut store vindkraftanlegg er positive. -Utbyggingen har medført anlegg av verdifull infrastruktur som benyttes også til andre samfunnsformål, og har også bidratt til betydelig lokal og regional verdiskapning. Venstre har tatt initiativ til at vindkraft bør omfattes av samme naturressursskatteordning som vannkraft. Dette vil kunne innebære at en enda større andel av verdiskapningen kommer vertskommunene til gode i fremtiden, skriver Dahn . Han mener at det er et stort behov for å foreta rask regional planlegging som gir grunnlag for forsert utbygging av vindkraft på Agder, og som også avklarer hvilke områder som bør vernes mot inngrep.

-Vil fylkesordføreren ta initiativ til dette og sørge for at fylkeskommunene så snart som mulig setter i gang en prosess med å få utarbeidet en felles helhetlig plan for vindkraftutbygging på Agder, spør Stein Inge Dahn.


av admin, publisert 23. november 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Hilde Og Damman Undertegner Avtale Vedrørende Skoleanlegg I Søgne
  av jto, 03.12.19

  Viktige avtaler på plass for ny videregående skole i Søgne

  Les mer
 • Terje Damman Og Aleksander Lien Inngår Avtale
  av jto, 02.12.19

  Fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder har inngått avtale

  Les mer
 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer