Levekårsundersøkelsen 2011, som er foretatt av Stastistisk sentralbyrå har kartlagt hvilke politiske handlinger man kan gjøre for å påvirke en sak. 15 prosent har kontaktet en politiker eller en offentlig tjenestemann det siste året. Denne formen for politisk påvirkning er mest utbredt i aldersgruppen 45-66 år, hvor 18 prosent har tatt slik kontakt. De yngre i alderen 16-24 år bruker i større grad Internett (20 prosent), og yter frivillig innsats for et parti, organisasjon eller gruppe (14 prosent), som kanal for å påvirke politiske saker. I befolkningen som helhet er det 11 prosent som har brukt Internett for å påvirke en sak, og 11 prosent som har ytt frivillig innsats. Kun 8 prosent er medlem av et politisk parti. Denne andelen har holdt seg stabil de siste årene.

Levekårsundersøkelsen 2011 har kartlagt temaene organisasjonsaktivitet og medlemskap i organisasjoner, politisk deltakelse, sosialt nettverk, samt tillit og religiøs tilhørighet i den norske befolkningen. Resultatene viser høy organisasjonsaktivitet blant befolkningen, sterke sosiale bånd og at man har høy tillit til hverandre.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. desember 2011 | Skriv ut siden