Fylkesmennene i Aust- og Vest-Agder har bedt fylkeskommunene om å uttale seg til en søknad om overføring av kommunene Birkenes, Iveland og Lillesand fra Aust-Agder til Vest-Agder fylke. Fylkestinget peker på at det tidligere er argumentert for at det vil gagne utviklingen på Agder dersom en får en større regional enhet i landsdelen. Primært har en ønsket å slå sammen de to agderfylkene. Fylkestinget i Vest-Agder besluttet i juni 2010 mot én stemme at en ønsket sammenslutning av de to Agder-fylkene. Fylkestinget mener at på det nåværende tidspunkt har et for tynt beslutningsgrunnlag for å uttale seg nærmere til overføring av kommuner fra Aust-Agder til Vest-Agder. Det er behov for at ulike problemstillinger knyttet til denne organisasjonsendringen blir nærmere utredet av eksternt organ med relevant faglig kompetanse. Fylkestinget uttrykker i sitt vedtak at Vest-Agder fylkeskommune stiller seg positiv til at en slik utredning gjennomføres og ønsker i utgangspunktet kommunene velkommen.

I forbindelse med behandlingen av saken om fylkessammenslåing av Aust-Agder og Vest-Agder ble det gjennomført et omfattende utredningsarbeid. Arbeidet ble ledet av en felles styringsgruppe fra de to fylkeskommunene. Rapporten ble behandlet i de to fylkestingene i juni 2010. Utredningen tok for seg aktuelle problemstillinger knyttet til sammenslåing av de to fylkene. Det omfattet blant annet økonomiske forhold, mandatfordeling til Stortinget, lokalisering av institusjoner og arbeidsplasser og en drøfting av hvorfor det var aktuelt med en sammenslåing. I tillegg ble spørsmålet om folkeavstemming behandlet.
Fylkesrådmann Tine Sundtoft viser, i saksfremlegget, til at flere av disse problemstillingene er aktuelle å drøfte i forbindelse med at kommuner nå søker overføring fra ett fylke til et annet. Det gjelder for eksempel hvordan de økonomiske rammevilkårene for fylkeskommunene blir påvirket av en slik endring og hvordan dette kan innvirke på mandatfordelingen til Stortinget. Men nå er det i en annen kontekst enn når det gjelder sammenslåing av fylker og de forhold som der er utredet. I tillegg kan det blant annet være aktuelt å utrede andre problemstillinger som for eksempel organisatoriske forhold i fylkeskommunene og samarbeidet mellom dem.

Fylkesrådmannen mener at det på dette tidspunkt i prosessen ikke er riktig å gå nærmere inn på konkrete problemstillinger som bør utredes, men peker på at det er behov for å utrede saken nærmere. Hun legger til at det ville vært ønskelig om fylkeskommunen på et senere tidspunkt fikk anledning til å uttale seg om mandatet for utredningsarbeidet.

av admin, publisert 13. desember 2011 | Skriv ut siden