Nedre Timenes naturreservat i Kristiansand kommune ble opprettet ved konglig resolusjon i forrige uke, melder Fylkesmannen i Vest-Agder. Det bynære området er svært variert og har et areal på til sammen 1652 dekar. Området har blitt vernet som et resultat av tilbud om frivillig vern fra grunneierne. Formålet med vernet av Nedre Timenes naturreservat er å bevare et skogområde dominert av edelløvskog, med alt naturlig plante- og dyreliv. Området inneholder sjeldne og sårbare naturtyper som svartorstrandskog, flere utforminger av rik edelløvskog og slåttemark. I skogen er det stedvis store forekomster av lind til dels med store dimensjoner og lauvingspreg, ospeholt, rik hagemarkskog, rik edellauvskog og en stor forekomst av barlind.

Området har særskilt betydning for biologisk mangfold. En rekke sjeldne sommerfuglarter, planteveps og sopp er knyttet til overgangssonen mellom edellauvskog, beiteskog og kulturmark. Området har også stor pedagogisk og naturvitenskapelig verdi som et referanseområde for store typiske sørlandske eikeskoger.

De biologiske kvalitetene i reservatet har nasjonal verneverdi. Det er stor variasjon i de naturtypene som finnes her, og flere av naturtypene er sårbare eller truede. I tillegg har området viktige kulturhistoriske verdier. Det er dokumentert en bronsealdergård, en steinaldergård og to jernaldergårder innenfor dette området. På Nedre Timenes finnes fortsatt rester av det gamle kulturavhengige naturmangfoldet.
Kilde: Fylkesmannen i Vest-Agder


av Torkelsen, Jan H., publisert 21. desember 2011 | Skriv ut siden