Det samlede innkjøp av varer og tjenester for offentlig sektor utgjorde om lag 380 milliarder kroner i 2010. Vest-Agder fylkeskommunes andel av dette er henimot 1,1 milliarder kroner. Landets fylkeskommuner samlet brukte total rundt 25,5 milliarder kroner til innkjøp av varer og tjenester i fjor. De offentlige innkjøpene nasjonalt sett økte i 2010 med om lag 10 milliarder, eller 2,8 prosent, fra året før.

Kommuneforvaltningens innkjøp anslås til drøyt 144 milliarder kroner i 2010, noe som tilsvarer en økning på mer enn 50 prosent siden 2006. Det er særlig den sterke veksten i bruttorealinvesteringene som forklarer utviklingen. Økningen må også sees i sammenheng med veireformen i 2010, som medførte at ansvaret for en betydelig del av riksveinettet ble overført fra staten til fylkeskommunene. Dette bidro til en økning i innkjøpene i kommuneforvaltningen i form av vedlikeholdsutgifter og investeringer.

Detaljerte data om utgiftene i kommuneforvaltningen finnes i KOSTRA.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. desember 2011 | Skriv ut siden