Fylkestinget i Vest-Agder vedtok en opprustning av Søgne videregående skole, men først med byggestart i 2015. Saken ble grundig debattert, ettersom flere politikere ønsker byggestart før 2015. Men flertallet bestemte tilslutt at ut i fra fylkeskommunens totale økonomiske situasjon, så kunne ikke både Søgne VGS og Mandal VGS starte i 2012. Når situasjonen i Mandal ble sett på som mer prekært, ble resultatet at Søgne må vente til 2015.

Skolen har en særdeles idyllisk beliggenhet i Søgnetunet, med Søgne gamle prestegård og Søgne gamle kirke som integrerte og nære naboer. Dette særpreget med verneverdige og fredede bygninger i skolemiljøet må også ivaretas videre ved rehabiliteringer og nybygg ved skolen.

Store deler av bygningsmassen er nedslitt, har uhensiktmessige arealløsninger, manglende eller utilstrekkelige tekniske installasjoner og tilfredsstiller ikke dagens bygningsmessige krav. Det gamle gutteinternatet er i så dårlig bygningsmessig og teknisk forfatning at det ikke er godkjent som undervisningsareal. I dagens arealer er det ikke mulig å gi elevene eller de ansatte, de forutsetningene som er nødvendig for å forsette den positive trend med økende elevtall, videre rekruttering og fremtidig omdømme som ”grønn nisje skole”. Det er fra og med skolestart høsten 2011 etablert brakkerigg for å kunne ivareta behovet for akseptable undervisningslokaler. Forholdene til elevene og ansatte tilsier at nåværende situasjon bør avløses av et renovert og nytt moderne skoleanlegg.

Søgne videregående skole vil med ”grønn nisjeskole” utvikle et unikt opplæringstilbud som gjennom fokus på miljø, økologi, klima og naturforvaltning rekrutterer engasjert og miljøbevisst ungdom til utdanningsprogrammet naturbruk. Med fordypning i real- eller samfunnsfag gir tre år på naturbruk formell kompetanse til studier ved universiteter og høyskoler. For mer praktisk orienterte elever gir utdanningsprogrammet grunnlag for læreplass i naturbaserte næringer.

Et godt tilbud til elevene forutsetter bredde i fagtilbudet, og dette krever et elevgrunnlag som er betydelig større enn dagens. Det legges opp til en økning på 100 elever fram til 2013, totalt ca. 270. Elevveksten realiseres gjennom utvikling av tilbudets kvalitet og omfang, sammen med en aktiv og målrettet markedsføring og profilering av skolen. Søgne vgs. har valgt tre utviklingsområder som skal bidra til økt rekruttering. De prioriterte områdene er fordypning i realfag og samfunnsfag, hest- og hovslagerfaget, og linje for familie- og smådyr.

For å få god kvalitet på tilbudet, samtidig som en utnytter og utvikler skolens særpreg, er det nødvendig å tilrettelegge utearealene, samt oppgradere og samle læringsarealene. I tillegg har skolen behov for fellesarealer, herunder kantine, bibliotek og studiearealer.


av admin, publisert 14. desember 2011 | Skriv ut siden