Interreg IV-A-prosjektet Women in Business er nå inne i sluttfasen av prosjektperioden. Dette prosjektet har vært et samarbeid mellom ti partnere i fylkene Vest-Agder og Aust-Agder i Norge, Region Nordjylland i Danmark og Västra Götalandsregionen i Sverige. De tre landene har nasjonale handlingsplaner med mål om økt entreprenørskap blant kvinner. Det har imidlertid vært gjort lite forskning på feltet i et nordisk perspektiv. Prosjektet Women in Business har hatt som mål å se nærmere på denne tematikken, og har ønsket å styrke Skagerrakregionens konkurransekraft ved å stimulere kvinnelige bedriftsetablerere til innovasjon, utvikling og bærekraftig vekst.

Prosjektet etablerte i 2009 et grenseregionalt nettverk med 37 bedrifter og rundt 20 aktører frawomen in business illustrasjonsmotiv virkemiddelapparatet/supportsystemet. Sammen med forskningsmiljøer fra regionene, har samarbeidet gitt deltakerne en unik sjanse til utveksling av kunnskap og erfaringer.

En viktig del av prosjektet har vært å utforme en felles modell, Skagerrak-modellen, som ser på hvordan arbeidet med å fremme entreprenørskap kan foregå. Det er deltakernes erfaring at i et samarbeid mellom det vestlige Sverige, det sørlige Norge og nordlige Danmark kan vi arbeide ut fra felles målsettinger.

Forskningsrapporten er utformet som en antologi og utgiverne håper den vil være til inspirasjon. Du finner den her!


av admin, publisert 12. desember 2011 | Skriv ut siden