Det finnes ca. 220 statlig sikrede friluftsområder i Vest-Agder, og i mange av disse områdene er det behov for skjøtsels- og tilretteleggingstiltak. Hvert år deler fylkeskommunen derfor ut midler til fysiske tilretteleggingstiltak, og både kommuner og friluftsråd kan søke om tilskudd.

Formålet med tilskuddsordningen er å dekke utgifter til praktiske tiltak i statlig sikrede friluftsområder. Med statlig sikrede friluftsområder menes områder hvor det offentlige har skaffet seg råderetten gjennom kjøp/erverv eller langvarige servituttavtaler som sikrer området for friluftsliv. Oversikt over alle statlig sikrede friluftsområder i Vest-Agder finnes på Direktoratet for naturforvaltning sin karttjeneste, www.naturbase.no. Det gis ikke tilskudd til tiltak i områder som ikke er statlig sikrede friluftsområder.

Hvem kan søke?
Det er kun kommuner og friluftsråd som kan søke støtte fra denne tilskuddsordningen. Frivillige organisasjoner kan imidlertid ta seg av den daglige driften.

Hvordan søke?Innen 1. februar 2012 sendes elektronisk søknad til fylkeskommunen via Direktoratet for naturforvaltning sitt søknadssenter. Søknader der tiltaket er mangelfullt beskrevet og opplyst, vil ikke komme i betraktning.
I regionalt viktige friluftsområder  gis det tilskudd på inntil 100 % av total kostnad. Som oftest er dette områder hvor staten eller fylkeskommunen står som grunneier. I sikrede friluftsområder hvor kommunen eller et friluftsråd står som grunneier, gis det tilskudd på inntil 50 % tilskudd av total kostnad. Dette vil ofte være lokalt viktige friluftsområder, og det er derfor naturlig at kommunen er med å finansiere tiltaket. Det samme gjelder områder hvor det foreligger en langsvarig bruksrettsavtale. Resterende utgifter kan dekkes inn ved andre tilskudd, egenkapital og dugnadsinnsats.

Hva slags tiltak kan få støtte?
Eksempler på tiltak som kan få støtte er informasjonstavler, tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne, opparbeiding av turveier, turstier, parkeringsplasser, toalett, søppelanlegg, badebrygge, tilplanting osv. Tiltak som inngår i forvaltningsplaner vil bli prioritert. Tiltak som inngår i ordinær drift er ikke støtteberettiget. I fylkeskommunens vurdering og prioritering av søknadene, legges følgende retningslinjer til grunn:
Vest-Agder fylkeskommunes retningslinjer for tildeling av friluftslivsmidler og sikring av friluftsområder (vedtatt av Fylkestinget 27.4.2011)
Mer informasjon om tilskuddsordningen kan du finne her:
Tilskudd til tilretteleggingstiltak i statlig sikrede friluftsområder

Her kan du lese mer om hvordan et område kan sikres som friluftsområde: Sikring av friluftsområder

av Lassen, Bård Andreas, publisert 6. desember 2011 | Skriv ut siden