Helse- og omsorgsministeren har i dagens foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF oppnevnt nytt styre. Per Anders Oksum er ny styreleder og Ansgar Gabrielsen fra Lindesnes ny nestleder. Blant annsatterepresentantene finner en Svein Øverland fra Kristiansand. Han var tidligere hovedtillitsvalgt i Vest-Agder fylkeskommune. Styret er det øverste ansvarsorganet i helseregionen. Styret skal påse at helseforetakene i Helse Sør-Øst gir gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til befolkningen i regionen.

I 2012 har Stortinget bevilget om lag 56 milliarder kroner til Helse Sør-Øst RHF. Helse- og omsorgsdepartementet har i tillegg stilt en rekke styrings- og kvalitetskrav. Styret har ansvar for at de helsepolitiske målene nås innenfor rammene som Stortinget har vedtatt.

Styret for Helse Sør-Øst RHF er valgt for en periode på to år og består av følgende styremedlemmer:

(ny) Per Anders Oksum (leder)
(ny) Ansgar Gabrielsen (nestleder)
(ny) Turid Birkeland
(ny) Bernadette Kumar
(ny) Trine Dønhaug (SV)
Andreas Kjær (Sp)
(ny) Anita Ihle Steen(Ap)
Dag Stenersen (Frp)
(ny) Signe Øye (Ap)

Ansatterepresentanter
Kirsten Brubakk
Irene Kronkvist
Lizzie Irene R Thorkilsen
Terje Bjørn Keyn
Svein Øverland

Styret består av både eieroppnevnte styremedlemmer og styremedlemmer som er valgt av de ansatte. Det er fra 2006 stilt krav om at et flertall av de eieroppnevnte styremedlemmene skal være folkevalgte. Styremedlemmene skal som styremedlemmer ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper. Men det er viktig at styrene samlet sett har et mangfold og en bredde, også geografisk og politisk.

- Styrets sammensetning skal bidra til at styret kan balansere ulike interesser og ta en aktiv rolle for å drifte og utvikle spesialisthelsetjenesten til beste for hele befolkningen i regionen, sier Anne-Grethe Strøm-Erichsen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. januar 2012 | Skriv ut siden