I en felles søknad har kommunene Lillesand, Birkenes og Iveland søkt om overføring til Vest-Agder. Evje og Hornnes kommune har i en egen søknad søkt om overføring. Søknadene er et resultat av at det i folkeavstemningen i september 2011 om ett Agder ble et klart flertall i Aust-Agder mot sammenslåing med Vest-Agder. Fylkesutvalget i Aust-Agder skal mandag avgi en foreløpig uttalelse til søknadene om overføring til Vest-Agder fra de fire kommunene. Fylkestinget vil avgi endelig uttalelse til søknadene når utredningsarbeidet foreligger. Fylkesrådmann Arild Eielsen anbefaler i sin innstilling at fylkesutvalget tar til etterretning at det igangsettes en utredning om overføring av fire kommuner fra Aust-Agder til Vest-Agder og at det forutsettes at fylkeskommunen involveres i utredningsarbeidet.

Eielsen legger opp til at når fylkeskommunen involveres i utredningsarbeidet vil det innebære at fylkeskommunen vil stille nødvendige ressurser og kompetanse til disposisjon.

Eielsen anbefaler videre at det som et eget punkt i vedtaket uttrykkes at fylkesutvalget ikke kan se at spørsmålet om konsekvensene for Aust-Agder fylke som selvstendig fylke, dersom de fire kommunene får innvilget søknadene om overføring, er med i mandatet for utredningen. Han anbefaler at fylkesutvalget derfor ber om at også dette spørsmålet innarbeides i mandatet.

Fylkestinget i Vest-Agder avga sin uttalelse til saken 13. desember i fjor. Fylkestinget pekte da på at det tidligere er argumentert for at det vil gagne utviklingen på Agder dersom en får en større regional enhet i landsdelen. Primært har en ønsket å slå sammen de to agderfylkene. Fylkestinget i Vest-Agder besluttet i juni 2010, mot én stemme, at en ønsket sammenslåing av de to Agder-fylkene. Fylkestinget mener at man på det nåværende tidspunkt har et for tynt beslutningsgrunnlag til å uttale seg nærmere til overføring av kommuner fra Aust-Agder til Vest-Agder. Det er behov for at ulike problemstillinger knyttet til denne organisasjonsendringen blir nærmere utredet av eksternt organ med relevant faglig kompetanse. Fylkestinget uttrykker i sitt vedtak at Vest-Agder fylkeskommune stiller seg positiv til at en slik utredning gjennomføres og ønsker i utgangspunktet kommunene velkommen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. januar 2012 | Skriv ut siden