Regjeringen oppnevnte i 2010 et bredt sammensatt offentlig utvalg til å foreta en grundig og bredest mulig gjennomgang av EØS-avtalen og konsekvensene av avtalen på alle samfunnsområder. Etter to års arbeid har utvalget nå overlevert sin rapport til regjeringen. -EØS-avtalen er den mest omfattende internasjonale avtalen Norge har inngått, og den er av stor betydning for norske arbeidsplasser, verdiskaping og velferd. Utvalgets rapport er et viktig bidrag for å øke vår kunnskap om hvordan avtalen fungerer, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre. Rapporten vil danne grunnlag for en Stortingsmelding om EØS-avtalen og Norges øvrige avtaleverk med EU. Utredningen skal for øvrig behandles på Europapolitisk Forum 9.februar der Thore Westermoen representerer Agder.

Innledningsvis i rapporten beskrives nåsituasjonen for EU: "Europa og EU er i dag i rask endring. Finansiell, politisk og sosial uro preger situasjonen. Norge er ikke medlem i EU, men berøres direkte og indirekte av utviklingen i Europa. Stabilitet og velferd i våre europeiske naboland har stor betydning for norsk politikk, økonomi og samfunnsutvikling. Når denne utredningen avsluttes ved inngangen til 2012 er EU inne i en kritisk fase, med stor usikkerhet om den videre utvikling. Mens noen tror samarbeidet er i ferd med å falle fra hverandre, mener andre at det vil intensiveres og forsterkes. Det er i dag umulig å forutsi. Men uansett hvilken vei det går, vil det påvirke Norge."
I rapporten beskrives og analyseres Norges avtaler med EU slik de er i dag, og slik de har utviklet seg i perioden fra 1992 til utløpet av 2011. Utredningen vil vise omfanget av prosessene, beskrive viktige hendelser, og identifisere og analysere sentrale drivkrefter. Virkningene for norsk økonomi, politikk og samfunnsliv i bred forstand vil bli beskrevet og analysert. Til sammen fremstår rapporten som beretningen om en omfattende europeisering av Norge de siste tjue årene.
Helt til slutt i utredningen er det tatt inn en rekke vedlegg. Vedleggene er lister og andre oversikter over blant annet Norges avtaler med EU, norske lover som inneholder EU/EØS-rett, norsk program- og byrådeltakelse, behandlingen av EU/EØS-saker i Stortinget, saker ved EFTA-domstolen, og EU/EØS-relaterte rettssaker i norske domstoler.
Les hele rapporten her.

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. januar 2012 | Skriv ut siden