Fylkesutvalget besluttet i går at Vest-Agder fylkeskommune skal gi et tilskudd på 600 000 kroner til Lister kompetanse AS for 2012. Det samsvarer med det beløpet det er søkt om. Lister kompetanse AS ønsker også at Vest-Agder fylkeskommune vurderer muligheten for at det gis et tilsvarende tilskudd for 2013 og 2014. Fylkesutvalget besluttet at det tas sikte på en tilsvarende årlig bevilgning fra fylkeskommunen til og med 2014. Beslutning om bevilgning vil bli tatt i forbindelse med budsjettarbeidet i Vest-Agder fylkeskommune. Tilskuddet gis under forutsetning av at de seks kommunene i Listerregionen til sammen bevilger tilsvarende beløp som Vest-Agder fylkeskommune i treårsperioden fra 2012 til 2014.

Lister Kompetanse as ble opprettet i 2003 og eies av Vest-Agder fylkeskommune og de seks kommunene i Listerregionen. Selskapet jobber for å etablere distriktsvennlige og desentraliserte studier på høgskole- og universitetsnivå i Listerregionen. Målet er å fremme kompetanseutvikling i offentlig og privat virksomhet.

I både Regionplan Agder 2020 og Strategisk Næringsplan for Lister uttrykkes det at kompetanseheving, livslang læring og utdannelse er viktige elementer for å få til en god regional utvikling. Et hovedtiltak under satsingsområdet om utdanning i Regionplanen er at det skal være gode og tilgjengelige tilbud innen etter- og videreutdanning innenfor et bredt spekter av fagfelt i hele Agder. Lister kompetanse vil bidra til å realisere dette tiltaket.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. januar 2012 | Skriv ut siden