Fylkesutvalget avga i dag en høringsuttalelse fra Vest-Agder fylkeskommune til Forsvarssjefens fagmilitære råd som er et av de mest sentrale innspillene til regjeringens og Stortingets arbeid med ny langtidsplan for forsvarssektoren. Fylkesutvalget uttaler at det ser med uro på de planer om nedleggelse av den siste militære tilstedeværelse i Agder som foreslås i Forsvarssjefens fagmilitære råd.. Den største omstillingen planlegges i Luftforsvaret ved innføring av nye kampfly. Hele Luftforsvarets struktur vil stå foran store endringer og sentraliseringer. Fylkesutvalget viser til et vedtak i Stortinget fra 2008 vedrørende flytting av rekruttutdanningen fra Madla til Kjevik og krever at dette vedtaket opprettholdes og gjennomføres.

Fylkesutvalget understreker viktigheten av å ha forsvarsaktiviteter i landsdelen, spesielt ut fra den forsvarsmessige virkning dette har, men også ut fra de regionale sivile ringvirkningene dette gir. Videre forutsetter fylkesutvalget at Heimevernets tilstedeværelse i landsdelen ikke blir ytterligere svekket.

Forsvaret har vært gjennom en sentralisering i flere år og i Forsvarssjefens fagmilitære råd fortsetter denne trenden. Sjøforsvaret vil geografisk ha sine baser i Bergen og i Nordland/Troms.Videre vil landforsvaret ved Hæren, ha to prioriterte områder, Østlandet og i Troms.

Det er lenge siden Hæren var lokalisert i Agder, og det territorielle ansvaret ligger nå hos Heimevernet. For få år siden ble HV-distriktet HV07 slått sammen med distriktet i Rogaland, HV08. Det foreslås en reduksjon i antall HV-distrikter fra elleve til sju ellers i landet. Sjøheimevernskommandoen i Bergen foreslås nedlagt og integreres i de sju HV-distriktene. Forsvarssjefens gir et råd om reduksjon av antall soldater i HV-soldater fra 45 000 til 30 000.

Forsvaret i Agder består i dag av Luftforsvarets stasjon på Kjevik og enheter innen Heimevernet. Disse berøres i liten grad i Forsvarssjefens fagmilitære råd på kort sikt. Når nye kampfly er anskaffet antydes det imidlertid at det kan bli mulig eller nødvendig med endringer innen utdanningen og kompetanseutviklingen i Luftforsvaret. Fremtidig utvikling av Luftforsvarets skolesenter på Kjevik må ses i lys av de nye behovene strukturen vil ha, sies det. Konkret er Forsvarsjefens råd at virksomheten på Kjevik flyttes til andre steder knyttet opp mot en ny basestruktur i Luftforsvaret. Konsekvensene for Sørlandet vil være store ved at kompetansen og aktiviteten ved Kjevik vil forsvinne. Sørlandet vil være den eneste landsdelen uten forsvarsmessig tilstedeværelse.

Luftforsvarets stasjon på Kjevik består i dag av tre skoler; befalsskolen, teknisk skole og avdeling for teknologibasert læring. Samtidig foregår det et bredt spekter av etter- og videreutdanning ved stasjonen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. januar 2012 | Skriv ut siden