Den politisk oppnevnte samordningsgruppen for Regionplan Agder 2020 har nedsatt en ad hoc gruppe - Vegaksjonen. Den hadde sitt første møte 17. februar. Gruppen har klargjort de største veiprosjektene som Agder-fylkene skal ha fokus på fremover i forbindelse med å gi innspill og drive påvirkningsarbeid etter at Nasjonal Transportplan er presentert 29. februar. –Det er viktig at vi er samordnet i landsdelen og fremstår som en gruppe. Det gir oss styrke, sa leder av gruppen Aust-Agders fylkesordfører Bjørgulf Sverdrup Lund under et fellesmøte for fylkestingene fra Aust- og Vest-Agder i dag.

I ad hoc gruppen har Lund med seg opposisjonsleder Toril Runden fra Vest-Agder
Toril Runden
Toril Runden (Ap) representerer Vest-Agder fylkeskommune i Vegaksjonen.
fylkeskommune, Kristiansands ordfører Arvid Grundekjøn som representerer Knutepunkt Sørlandet, Kvinesdals ordfører Odd Omland fra Listerrådet og Tvedestrands ordfører Jan Dukene fra Østre Agder regionråd.

De prioriterte veiprosjektene omfatter flere strekninger uten at de er prioritert i forhold til hverandre. Et av dem er E18 mellom Arendal og Tvedestrand. To andre går på E39 og gjelder strekningen fra Gartnerløkka i Kristiansand til kommunegrensen til Søgne, samt prosjektet på europaveien videre fra Søgne til Ålgård i Rogaland. Ytterligere et prosjekt er riksvei 9 ”Gul stripe til Hovden”. Aksjonsgruppen skal også være aktiv i arbeidet med å få bedret veien frem til Kjevik flyplass.

Vegaksjonen har allerede kommet langt i arbeidet med å få på plass en kommunikasjonsplan. Der er det angitt flere argumenter for å få oppslutning om prosjektene fra sentrale myndigheter. De går blant annet på forhold som befolkningsvekst, arbeidsmarkedsutvikling, tilrettelegging for næringsaktivitet, miljø, trafikksikkerhet og mulighet for å knytte indre Agder og kyststrøkene tettere og bedre sammen.

-Det er ikke foretatt noen prioritering mellom prosjektene. Det skyldes blant annet at de er i ulike faser med hensyn til planavklaring, omfang og at de vil kunne bli realisert til ulike tider. Videre inngår de i forskjellige ruter. Vi skal ha en optimistisk, men nøktern forventning. Vegaksjonen vil utarbeide et felles grunnlag for hva som er regionale forventninger til Nasjonal Transportplan. Dermed er 29. februar dagen da startskuddet fyres av. Da må vi være forente om forventninger og være enige om reaksjoner, sa Lund.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. februar 2012 | Skriv ut siden