I 1920 ble lov om bygningsfredning vedtatt av Stortinget. I følge loven var det bare bygninger eller deler av bygninger som var mer enn hundre år gamle som kunne fredes. Bygningene skulle ha; ”serlegt kunstverd eller historisk verd”. Her kan du lese Den antikvariske bygningsnevnds vurdering av hus i Vest-Agder fra 1926.

Hvis bygningene var yngre enn hundre år, eller hadde stor lokalhistorisk betydning, kunne de i særlige tilfeller fredes. Fredningslisten skulle evalueres hvert femte år.

Det ble videre satt ned et utvalg, Den antikvariske bygningsnevnd, som skulle bestå av fem personer. Denne komitéen skulle fatte beslutninger om hvilke bygninger eller bygningsdetaljer som skulle fredes. For å få en oversikt over aktuelle bygninger som burde bli fredet, måtte nevden snarest skaffe seg en oversikt over aktuelle fredningsobjekter. I 1921 sendte Riksantikvaren brev til alle landets kommuner, lensmenn, organisasjoner og utvalgte privatpersoner for å få opplysninger om interessante bygninger, helst slike som var oppført før 1840-årene.

Man var interessert i bygninger som var eller hadde vært i offentlig eie, dvs. ”chefsgaarde, sorenskrivergaarde, fogedgaarde”, samt private hus som ”gamle bondegaarde, med uthuse, gamle gjestgiverier, gamle skysstasjoner, gamle industrielle anlegg osv.”

Responsen var god, og oversiktene over interessant bygninger ble publisert fylkesvis i Fortidsminneforeningens årbøker mellom 1923 og 1932. De bygningene man vurderte som fredningsverdige, ble merket med en asterisk (*) i de publiserte oversiktene.

Her kan du lese utvalgets vurdering av hus i Vest-Agder, som ble trykt i årboken for 1926.

av Stylegar, Frans-Arne, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Mye Gøy I Høstferien
  av jto, 12.09.19

  Søndagsåpne museer og høstaktiviteter

  Les mer
 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer