Fra høsten kan det bli mulig for elever i ungdomsskolen å ta flere fag fra videregående opplæring. Utdanningsdirektoratet foreslår å utvide ordningen der elever på ungdomstrinnet kan ta fag fra videregående opplæring. Elever på ungdomstrinnet skal kunne ta alle fellesfagene i videregående opplæring samt flere programfag, for eksempel praktisk estetiske fag. - Vi sender på høring et forslag om at ordningen skal utvides til å gjelde alle fag, ikke bare enkelte som i dag. I tillegg ønsker jeg å åpne for at disse elevene kan ta avsluttende ungdomsskoleeksamen mens de går på niende trinn, slik at de får mulighet til raskere progresjon og unngår dobbeltarbeid, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

I dag gjelder ordningen kun fagene matematikk, engelsk, fremmedspråk, naturfag og samfunnsfag. Utdanningsdirektoratet foreslår at ungdomsskoleelever som følger opplæring på videregående nivå, skal kunne avlegge eksamen tidligere enn 10. årstrinn. - Vi legger også til rette for at fag fra videregående kan tilbys som valgfag, når vi innfører nye valgfag i ungdomsskolen til høsten. Og vi vil lage et tilbud om nettundervisning i matematikk, slik at elever kan få tilbud om dette også der avstandene til nærmeste videregående skole er stor, sier Halvorsen.

Tilbud om å ta fag fra videregående opplæring kan gis til elever som har tilstrekkelig kompetanse i et fag til å delta i opplæring på videregående nivå. I denne vurderingen ligger det blant annet et krav om at eleven har nådd kompetansemålene i det aktuelle faget på ungdomsskolen. - Dette vil gi skolene mulighet til å tilpasse opplæringen enda bedre ved å gi sterke elever større faglige utfordringer. På den måten kan vi øke elevenes motivasjon og læringsutbytte, sier kunnskapsministeren.

Det tas sikte på at en eventuell utvidelse av ordningen med fag fra videregående på ungdomstrinnet skal tre i kraft fra høsten 2012. Ingen har rett til å ta fag fra videregående opplæring mens de er elever i grunnskolen. Dette er et tilbud skolene kan velge å gi.

Les høringsbrevet her


av Torkelsen, Jan H., publisert 24. februar 2012 | Skriv ut siden