Fylkesutvalget vedtok tidligere denne uken at Vest-Agder fylkeskommune anbefaler at det gis konsesjon til bygging av Tverråna kraftverk. Det planlagte kraftverket vil ligge ved fylkesvei 42 i Sirdal kommune, rundt 15 km fra Tonstad mot Egersund. Det vil utnytte vannfallet i Tverråna til kraftproduksjon og er beregnet til å produsere 11 GWh i et midlere år. Fylkesrådmannen mener at tiltaket er helt i tråd med gjeldende klimamål i Regionalplan Agder 2020. Også Sirdal kommune anbefaler utbygging av kraftverket.

Det søkes om drift av 4.0 MW kraftverk. Vannveien vil bestå av en 1350 meter lang nedgravd rørgate fra inntak til kraftstasjon. Avløpet føres fra kraftstasjonen i lukket kulvert tilbake til vassdraget. Til nettilknytning benyttes kabel frem til trafokiosk. Det er fra før innregulert landbruksvei i området. Denne må forlenges 2-300 meter frem til inntaksdammen. Den berørte elvestrekningen har ingen vesentlige ferskvann- og fiskeinteresser, og er lite synlig i landskapet. Friluftsmessig er området svært lite benyttet i dag.

Konsekvensanalysen som er gjennomført, viser at utbyggingen vil gi små til middels negative konsekvenser for landskap, verneområder, inngrepsfrie naturområder, biologisk mangfold, friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø. Negative konsekvenser skyldes først og fremst redusert vannføring i Tverråna mellom inntak og utløp. En utbygging av Tverråna kraftverk vil bidra til en økt lokal verdiskaping, og vil således også ha en positiv samfunnsmessig effekt.


av Torkelsen, Jan H., publisert 7. februar 2012 | Skriv ut siden