Fylkestinget avga 25. oktober Vest-Agder fylkeskommunes høringsuttalelse til en konseptvalgutredning for E-39 mellom Søgne og Ålgård. Etter det ble klart at utredningen inneholdt betydelige kalkuleringsfeil har høringsrunden måttet bli gjennomført på ny. Fylkesutvalget avga i dag fylkeskommunens nye uttalelse hvor det presiseres at trasevalget som gjøres må legge til grunn at hele strekningen planlegges som, og kan bygges som firefelts veg. Regionale og lokale etater og myndigheter vil medvirke til en effektiv planlegging. E 39 Søgne-Ålgård må planlegges som møtefri veg. Strekningen må videre planlegges med parallelt lokalvegnett.

Fylkesutvalget peker i uttalelsen på at E 39 Søgne-Ålgård vil inngå som en del av en høyverdig kyststamveg mellom Kristiansand og Trondheim og at vegen vil være viktig for næringsutvikling og annen regional utvikling. Fylkesutvalget uttaler videre at det må tilrettelegges for en rasjonell etappevis utbygging inkludert gjennomføring av enklere tiltak på kort sikt i de største flaskehalsene og ulykkesstrekningene.

Det har vært gjennomført et møte med blant annet berørte fylkeskommuner, kommuner, regionsamarbeid. Den reviderte uttalelsen er basert på resultater av møtet.

Fylkesrådmann Tine Sundtoft påpeker i sakfremlegget at infrastrukturen i regionen i dag er til

Tine Sundtoft fylkesrådmann i Vest-Agder
Tine Sundtoft
hinder for vekst og utvikling, spesielt i områdene med betydelige levekårsutfordringer mellom vekstsentraene Kristiansand og Stavanger. En ny veg vil gi stor samfunnsnyttig effekt, både i form av færre drepte og hardt skadde, forsterket regional utvikling og en mer vekstkraftig næringsutvikling i hele regionen.

Hun uttaler også at muligheter for etappevis utbygging vil være viktig både sett i forhold til behov og økonomi.

Hun understreker avslutningsvis at behovet for en firefelts vei fra Søgne til Ålgård ikke er redusert, tross nye kostnadsanslag.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. februar 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer