Vest-Agder fylkeskommune vil, dersom fylkestinget 21. februar følger opp en anbefaling fra fylkesutvalget tirsdag, søke om nasjonale skredsikringsmidler for å få ferdigstilt skredsikringstiltak på fylkesvei 42 ved Øylid og Haughomfjellet i Sirdal kommune. Tiltaksområdet er tidligere omtalt som Bjørkåstunnelen. Det er bevilget 72 millioner kroner av nasjonale midler til tiltakene. Kostnadsberegningen er nå 121 millioner kroner.

Statens vegvesen har igangsatt planleggingen av dette arbeidet, men på grunn av kostnadsutviklingen mangler det om lag 48 millioner kroner for å bygge en ny tunnel - Eikelidtunnelen. I utgangspunktet var tilskuddet fra Staten ment for å fullfinansiere en tunnel ved Haughom. Derfor mener Vest-Agder fylkeskommune at det også er naturlig å sende en ny søknad til Staten hvor det søkes om en fullfinansiering av skredtiltak på Haughom.

I Statsbudsjettet for 2012 er det bevilget over en milliard kroner som er øremerket skredsikringstiltak og halvparten av disse midlene skal brukes på fylkesveger. Fylkesrådmannen anbefaler at Vest-Agder fylkeskommune skal søke om midler fra den nasjonale skredsikringspotten.

Statens vegvesen har registrert skredfaren i Vest-Agder og utarbeidet en regional skredrapport. Der er det beskrevet 39 skredpunkter langs fylkesvegnettet og at det er behov for totalt 236 millioner kroner til skredsikring dersom alle tiltakene gjennomføres.


av admin, publisert 7. februar 2012 | Skriv ut siden