KS Landstinget, som holdt møte tidligere denne uken, vedtok en uttalelse om at staten må praktisere større tillit til det folkevalgte demokratiet i fylkeskommunene og kommunene. Det ses som positivt at Regjeringen i den nylig utkomne stortingsmeldingen: "Stat og kommune – styring og samspill", legger til grunn at den statlige styringen av kommunene og fylkeskommunene skal baseres på rammestyring, rettledning og dialog, og at Regjeringens politikk for styring og samhandling med kommunene skal baseres på gjensidig tillit. Landstinget anmoder Stortinget til å følge dette opp med mer konkrete og forpliktende tiltak når den skal behandle meldingen.

Uten rom for lokale veivalg har innbyggerne liten grunn til å delta i og påvirke politikken både gjennom valg og mellom valg, uttales det. Landstinget mener at statsforvaltningens muligheter til tilsyn, klage, innsigelser, kontrollfunksjoner og andre virkemidler for styring må avgrenses på en langt klarere måte enn i dag. Landstinget tilrår kommunene og fylkeskommunene for det første å utvikle lokaldemokratiet videre gjennom tiltak som fremmer god representasjon, god styring og god leveranse til innbyggerne. Dernest ved å involvere innbyggerne i i beslutningsprosesser innenfor rammene av det representative demokratiet. Og videre sikre forsvarlig egenkontroll med virksomheten for å redusere omfanget av statlig kontroll.

Landstinget forventer at staten blant annet gir kommunene og fylkeskommunene større frihet til å påvirke egne inntekter og prioriterer vekst i kommunesektorens frie inntekter fremfor å gi midler til nye statlige pålegg. Videre må staten foreta en kritisk gjennomgang av omfanget, mandatet og praktiseringen til de statlige direktoratene og overføre myndighet til folkevalgte organ. Det forventes ytterligere at statlig tilsyn begrenses til det som er vesentlig, og kun gir pålegg i tilfeller der det er klart at en lov er brutt, og elles rettleder gjennom dialog.

Landstinget mener at KS må arbeide for at kommuner og fylkeskommuner har tilgang til verktøy, erfaringer og dokumentasjon som gir støtte til lokalt demokratiarbeid. Videre må organisasjonen stå på for å styrke det lokale selvstyret overfor statsforvaltningen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. februar 2012 | Skriv ut siden