Fylkeskonservatoren forbereder fredning av uthavnen Ny-Hellesund i Søgne kommune som kulturmiljø.Vi forventer at fredningsforslaget kommer på lokal høring til kommunen og fylkeskommunen, grunneierne og lag/foreninger før sommeren 2012. Syv kulturmiljøer er hittil fredet i Norge. Ny-Hellesund blir det første fredete kulturmiljøet på Sørlandet, og kommer i selskap med bl. a. Kongsberg sølvverk, Sokndalsstrand, Havråtunet og Birkelunden i Oslo.

”Nettet av uthavnssamfunn fra Hidra til Lyngør er unikt i global sammenheng. Samlet sett er stedene et storslått monument over internasjonale kontaktflater og kulturutveksling i seilskutetida” (historiker Dag Hundstad, Universitetet i Bergen)

Kulturmiljøet Ny-Hellesund ble midlertidig fredet av Fylkeskonservatoren i Vest-Agder i 2009, og varsel om oppstart av ordinær fredningssak ble sendt ut året etter.

FortøyningsfesteNy-Hellesund er én av landets best bevarte uthavner. Stedet var en viktig uthavn i seilskutetiden, og faktisk omtalt som havn så tidlig som omkr. 1200. Legenden om hvordan en bergvegg i sundet delte seg i to da Olav den hellige var på tokt, er fortsatt kjent og har gitt opphav til navnet Olavssundet. Landskapet er i senere tid kjent gjennom Vilhelm Krags diktning og Amaldus Nielsens malerier, herunder det berømte bildet «Morgen i Ny-Hellesund» (1895). Ny-Hellesund hadde tidligere offentlig losstasjon (fra 1721), tollstasjon (fra 1796) og kongelig privilegert gjestgiveri (fra 1690). Det fortelles at opptil 60-70 skip kunne ligge fortøyd i sundet, og på det meste – i 1865 – var det over 200 fastboende på øyene.
Saksgangen frem mot endelig fredning
Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng. Et kulturmiljø kan fredes ut fra områdets totale kulturhistoriske verdi. Dette gjelder kulturmiljøer i byer og tettsteder, i jordbrukslandskapet eller i skog og utmark. Begrepet kulturmiljø kom inn i kulturminneloven da den ble revidert i 1992. Lovendringen gav anledning til å frede et kulturmiljø utfra områdets totale kulturhistoriske verdi, uten at de enkelte elementene i miljøet var fredningsverdige i seg selv. Syv kulturmiljøer er hittil fredet i Norge. Ny-Hellesund blir det første fredete kulturmiljøet på Sørlandet, og kommer i selskap med bl. a. Kongsberg sølvverk, Sokndalsstrand, Havråtunet og Birkelunden i Oslo.

OlavssundetEn kulturmiljøfredning etter kulturminneloven er en omfattende prosedyre. Etter at ordinær fredningssak ble startet opp i 2010, har arbeidet pågått med å lage forslag til fredningsbestemmelser (-forskrift) og forvaltningsplan. Fylkeskonservatoren forventer at fredningsforslaget vil komme på lokal høring til kommunen og fylkeskommunen, grunneierne og lag/foreninger før sommeren 2012. Deretter sendes forslaget til Riksantikvaren, som så sender til sentral høring til ulike statlige myndigheter. Forslaget oversendes så for endelig godkjenning til Miljøverndepartementet, som forbereder en sak for Kongen i statsråd.
Fredningsforslaget
Fylkeskonservatoren utarbeider forslag til fredningsforskrift. Denne skal bl. a. inneholde omfanget av den foreslåtte fredningen, formålet med fredningen og fredningsbestemmelser. Fredningsvedtaket (fredningsforskriften) kan forby eller på annen måte regulere enhver virksomhet i fredningsområdet som er egnet til å motvirke formålet med fredningen. Fredningsområdet i Ny-Hellesund vil i hovedsak være sammenfallende med det området som i den gjeldende reguleringsplanen er underlagt bevaringsregulering. En kulturmiljøfredning omfatter ikke bygningsinteriør (men enkelte bygninger i Ny-Hellesund er allerede fredet som enkeltobjekter med interiør).

Trappa bak tollbodenFredningen medfører ikke inngrep i eiendoms- eller bruksretten, men i likhet med plan- og bygningsloven gir kulturminneloven mulighet for rådighetsinnskrenkninger i utnyttelsen av området. Forskjellen består i at plan- og bygningsloven kan fastlegge/regulere en bestemt arealbruk, mens en fredning etter kulturminneloven kan forby slik bruk som er i strid med fredningsformålet. Fredning etter kulturminneloven utløser normalt ikke erstatningsansvar.

Forvaltningsplanen skal gi en oversikt for forvaltningen av det fredete kulturmiljøet, og regulere hvordan fredningsvedtaket skal følges opp i praksis. Kulturmiljøet må som regel skjøttes/vedlikeholdes for å bli bevart i samsvar med fredningen. Planen skal dessuten beskrive hvordan forskriften kan praktiseres i lempende retning uten å komme i strid med fredningen.

Det er hele kulturmiljøet som fredes; ikke bare bygninger, men også andre elementer i uthavnen – gjerder, stier, trapper, brygger, fortøyningsfester, for bare å nevne noen eksempler. Kulturmiljøet skal endres minst mulig sett i forhold til hva det er ment å representere gjennom fredningen. Det skal skjøttes/vedlikeholdes med mest mulig av de originale delene i behold, ved bruk av samme materialtype og materialkvalitet, og uten at formen på kulturmiljøet endres (pleie etter tradisjonelle antikvariske prinsipper). Et ødelagt panelbord eller en takstein skal skiftes ut med materialer av samme type. Et skadet vindu skal ikke skiftes ut i sin helhet, men repareres når det er mulig. Hensikten er å ivareta miljøets verdi som kilde til kunnskap og opplevelse best mulig. Arbeidet skal forebygge eller rette opp naturskade (av sopp, råte, insekter, erosjon, ras, flom og lynnedslag) eller menneskepåført skade (slitasje, uhell, ildspåsettelse, feilaktig og ulovlig utført arbeid).
DispensasjonDøblaMiljøverdepartementet kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra fredningen for tiltak som ikke medfører vesentlig inngrep i det fredete området. Denne myndigheten er delegert til fylkeskommunen.

Det kan ikke gis dispensasjon for hvilket som helst tiltak, og dispensasjonspraksisen må aldri være tilfeldig. Den må alltid være i samsvar med fredningsforskriften og ivareta miljøets kulturhistoriske verdi best mulig. For å kunne gi dispensasjon, krever loven både at det foreligger et særlig tilfelle og at tiltaket ikke representerer et vesentlig inngrep. Det kan altså ikke innvilges dispensasjon for tiltak som medfører vesentlig inngrep.

Fredningsforskriften vil vanligvis inneholde bestemmelser som i større eller mindre grad eksemplifiserer hvilke tiltak som vil medføre vesentlige inngrep, og som myndigheten derfor ikke kan gi dispensasjon for. Dette kan f. eks. være fjerning av kulturminner, store byggetiltak, sprengningsarbeider og omfattende bruksendringer.

Kulturminneloven og f. eks. plan- og bygningsloven regulerer dels forskjellige og dels de samme forhold. At det er innvilget dispensasjon fra én lov gjør derved ikke tiltaket lovlig etter en annen. Søgne kommune har egne regler for nybygg og bruksendringer i Ny-Hellesund. Den enkelte søker må undersøke hvilke lover det må innhentes dispensasjon fra. Den som vil gjennomføre tiltak i fredningsområdet, anbefales derfor å ta kontakt med Søgne kommune på forhånd.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer