Fylkeskommunen har besluttet å oppnevne en undersøkelsesgruppe i forbindelse med bilulykken som fant sted i Kenya søndag 12.2.2012 hvor elever og ansatte ved Kvadraturen skolesenter var involvert og en av elevene omkom, mens flere ble skadet.På sitt først møte, fredag 24.februar ble gruppens mandat foreslått, og i dag har rådmann, Tine Sundtoft godkjent mandatet.

Fylkesmannen i Vest-Agder har, etter anmodning fra Vest-Agder fylkeskommune den 22.2.2012 utpekte Yngve Årøy og seniorrådgiver Rune Amundsen til å delta i undersøkelsesgruppa. Yngve Årøy får i oppdrag å lede arbeidet i gruppa.

Undersøkelsesgruppas mandat er følgende:

· Samle inn og systematisere, skriftlig, muntlig og annen informasjon fra ansatte, elever og andre involverte

· Utarbeide en rapport med et innhold som, så langt det er mulig

o klargjør hendelsesforløpet

o beskriver organisatoriske og administrative forhold omkring selve reisen

o komme med anbefalinger om eventuelle endringer i planlegging og gjennomføring av reiser av denne type i skolenes regi

· Rapporten bør fortrinnsvis foreligge 16.mars 2012.

Undersøkelsesgruppa vil ikke kunne pålegge noen forklaringsplikt men forutsettes å framskaffe så fyllestgjørende informasjon som mulig. I arbeidet må det tas tilbørlig hensyn til de involvertes personverninteresser. Sluttrapporten vil bli offentliggjort med de begrensninger som eventuelt måtte følge av f.eks. lovbestemt taushetsplikt.
Senere denne uken vil gruppen ha et nytt møte, der de vil se på hvordan undersøkelsene skal gjennomføres i praksis. I tillegg har gruppen bestemt at i neste uke, når vintereferien er over, vil det bli holdt et informasjonsmøte for involverte parter, samt pårørende. Her vil de informere om  fremgangsmåte og arbeidet til undersøkelsegruppen.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden