Det er nå mulig å søke om midler for å markere hundreårsjubileet for innføring av allmenn stemmerett. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ønsker å støtte aktiviteter og arrangementer i jubileumsåret 2013. Tilskuddsmidlene er først og fremst rettet inn mot frivillige organisasjoner på kjønnslikestillingsfeltet, men også institusjoner og stiftelser kan søke. Det er mulig å søke støtte til konkrete tiltak, aktiviteter og arrangementer i Stemmerettsjubileet. Søknadsfrist er 15. april 2012.

Tildelingskriterier:
• Lokale tiltak og arrangementer: Midlene er tenkt brukt spesielt på lokale arrangementer og tiltak.
• Demokratiske fellesverdier: Jubileet skal samle seg om sentrale fellesverdier i vårt demokrati: stemmerett, likestilling, deltakelse og representasjon.
• Jubileet tar utgangspunkt i en historisk hendelse, men skal engasjere i samtid og framtid.
• Det er avgjørende at tiltak og arrangementer er åpen og inkluderende for alle.
• Stemmerettskomiteen legger opp til fire større nasjonale og sektorovergripende arrangementer: Feiring og åpning den 8. mars, Stemmerettsuka 11.-20. juni, Stemmerettskampanjen ca. 1.-10. september og den internasjonale kvinne- og likestillingskonferansen 14.-15. november. Prosjekter som knytter an til og som støtter opp om disse arrangementene, vil bli prioritert.
• Tilskuddet skal i utgangspunktet benyttes i tildelingsåret. Tilskudd til aktiviteter og arrangementer som ikke er påbegynt i tildelingsåret, skal returneres. Midlene gis som en årlig bevilgning i 2012. Departementet har som intensjon å utlyse tilskuddsmidler også i 2013. Dette forutsetter tilslutning fra Stortinget.
• Tilskuddet gis etter en helhetlig og skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i de ovenstående kriterier.

Les mer om utlysningen av tilskuddsmidler og hvordan søke

Fylkesutvalget besluttet i januar at Vest-Agder fylkeskommune er positiv til å delta i Stemmerettsjubileet 2013. Fylkesrådmannen og fylkesmannen i Vest-Agder har satt ned en felles komité for jubileet i samarbeid med kommuner. Gjennom denne vil fylkeskommunen være en aktiv partner. Fylkesutvalget satte også av 290 000 kroner fordelt på to år til arbeidet i komiteen. På et senere tidspunkt vil fylkesutvalget ta stilling til en eventuell støtte til en større konferanse 11. juni 2013.

Stemmerettsjubileet banner

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. februar 2012 | Skriv ut siden