Fylkesrådmann Tine Sundtoft la tirsdag frem en sak for fylkesutvalget om klimasatsing og arealforvaltning. Fylkesutvalget uttrykte seg  foreløpig enig i de konklusjoner som fylkesrådmannen trekker frem. Etter flere vurderinger fremmer hun en prioritert liste over de ulike klimainvesteringene basert på kriterier som: politiske vedtak i Vest-Agder fylkeskommune, klimamessig effekt, samfunnsøkonomisk gevinst og lokal/regional verdiskaping. Høyest prioritert er investeringer i kraftnettet - både sentral-, regional- og lokalnettet. Deretter følger investeringer i effektkraft og pumpekraft, så investeringer i småkraft og til sist investeringer i vindkraft.

Fylkesrådmannen understreker at ulike tiltak på den prioriterte listen til en hver tid skal veies opp mot størrelsen på naturinngrepene og de ulike naturverninteressene knyttet til de enkelte sakene.

Fylkesrådmannen er av den oppfatning at forvaltningen av vår natur krever en nøye vurderingLedningmast mellom klassisk naturvern på den ene siden, og klima og samfunnsøkonomiske vurderinger på den andre. Vest-Agder fylkeskommune har et spesielt ansvar for at disse ulike interessene blir nøye vurdert opp mot hverandre i alle saker som gjelder klimainvesteringer i vår natur.

Fylkesrådmannen savner nasjonale retningslinjer for en god naturforvaltning i en verden som krever nye klimainvesteringer. -Det er beklagelig at sentrale myndigheter, når det gjelder forvaltningen av våre naturressurser, ikke har forskrifter som tar hensyn til nødvendig langsiktighet og helhet, sier hun. Fylkesrådmannen er av den oppfatning at dagens praksis, hvor en og en investering blir fremmet uten å bli sett i sammenheng, og uten å bli veid opp mot langsiktige og prioriterte mål, er en uheldig måte å forvalte våre naturressurser på.

Fylkesrådmannen vurderer videre at en felles uttalelse til Energiutvalget, som er nedsatt av Olje- og energiministeren for å utrede energi- og kraftbalansen mot 2030 og 2050, fra Lister-kommunene, Rogaland- og Vest-Agder fylkeskommuner, er et viktig innspill i arbeidet for å nå klimamålene i Regionplan Agder 2020. Der uttrykkes det at "Det bør være et uttalt mål i den norske energi- og klimapolitikken at Norge må påta seg rollen som et ”grønt batteri” for Europa. Dette målet må være langsiktig, og det må utformes nødvendige rammevilkår for å nå det. Regionen - Sørvest Norge - må være med i utformingen av rammevilkårene. Hensynet til natur og lokalsamfunn må ivaretas.

Etter at saken nå er behandlet i fylkesutvalget oversendes den til politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder 2020 for oppfølging.


av Torkelsen, Jan H., publisert 8. februar 2012 | Skriv ut siden