Utenriksdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet diskuterte nylig Europautredningen med fylkeskommunene og kommunene på Europapolitisk forum. Formålet var å få innspill til norsk europapolitikk. Fylkesvaraordfører Thore Westermoen representerte Agder på møtet og ordfører i Lillesand Arne Thomassen deltok på møtet i egenskap av styremedlem i KS. Europautredningen - NOU 2012:2 Utenfor og Innenfor - ble lagt fram 17. januar, og tar for seg alle avtalene Norge har med EU. Utredningen ble presentert for Europapolitisk forum 9. februar, arenaen hvor regjeringen drøfter EU- og EØS-spørsmål med Sametinget, fylkeskommuner og kommuner. Europautredningen har høringsfrist 6. mai 2012.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. februar 2012 | Skriv ut siden