Under budsjettbehandlingen i desember økte fylkestinget budsjettrammen for veiinvesteringer i 2012 med 12 millioner kroner utover den rammen fylkesrådmannen foreslo. På bakgrunn av de nye økonomiske rammene er det derfor utarbeidet en revidert investeringsplan for fylkesveiene for perioden 2012-2015. Forslaget til disponering av vedtatte rammer er utarbeidet av administrasjonen i fylkeskommunen, med faglig bistand fra Statens vegvesen. Onsdag godkjente hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø hvordan fylkeskommunen skal prioritere bruken av midlene.

Med den økte rammen er det nå 112 millioner kroner til disposisjon for investeringer på fylkesveier i 2012. Av disse er 62 millioner kroner bundet opp til forpliktelser knyttet til bompengeprosjekter i perioden. Det er dermed 50 millioner kroner tilgjengelig for øvrige veiinvesteringer.

I den reviderte investeringsplanen er flere av tiltakene som var satt uten ramme nå finansiert opp. Dette gjelder fylkesvei 359 Lognavatn og Nordgården bruer i Åseral, utbedring på fylkesvei 759 Nøkland-Rossevatn i Hægebostad og utbedring på fylkesvei 465 ved Træland i Kvinesdal. I tillegg har de strekningsvise utbedringene på fylkesvei 42 mellom Aust-Agder grense og Tveitosen i Audnedal, og fylkesvei 460 syd for E39 i Lindesnes kommune fått økt sine rammer. Det et er videre satt av mer penger til andre tiltak og da særlig innen rassikring, hvor det er store behov.


av Torkelsen, Jan H., publisert 3. februar 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer